Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbsida / Lena Synnerholm's website.

Den här webbplatsen har som ursprungliga avsikt, att göra några av mina filer, tillgängliga på Nätet. Det finns också en hel del information kring dom. All informationen är uppdelad, på olika ämnen.

This website has as its original purpose to make some of my files accessible on the Net. There is also a great deal of information around these. All this information is divided into different subjects.

Senast ändrad den 13:e oktober 2021.

Last changed the 13th of oktober 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Huvudsida / Main Page

Det här är huvudsakligen några personer, vars porträtt jag ville gör tillgängliga.  I vissa fall har jag använt dom namn, som personerna är kända under.  Här finns en lista med förklaringar till resten.

This is mostly few people which portraits I wanted to make available.  In some cases I have used the names they are most known as.  Here is a list with explanations of the rest.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Historia / History

Två versioner av en tavla, som visar Napoleone Buonapartes död:
• La morte di Napoleone.
• La mort du Napoléon.

Two photos of death masks I wanted to make available.

Vad Napoléon I Bonaparte dog av, är skriven som aktiv skepticism.  Dom huvudsakliga frågor som besvaras är:

• Dog Napoléon av cancer?
Nej, det finns inte tillräckliga bevis för det.
• Vad dog han då av?
Han förgiftades till döds på ett sätt, som då inte var uppenbart.

Dom underordnade frågorna, som besvaras är:

• Dog Napoléon av hepatit?
Den förklaringen är otillräcklig.
• Knarkade Napoléon ihjäl sej?
Samtida vittnesmål stödjer inte det.
• Föll Napoléon offer för miljöförgiftning?
Den hypotesen har motbevisats, genom att tidssambanden inte stämmer.
• Levde Napoléon i fattigdom på Saint Helena?
Det gick ingen nöd på honom.
• Satt Napoléon bokstavligen i fängelse?
Det är en metafor, som tagits bokstavligt.
• Kunde Napoléon ha rymt från Saint Helena?
Han var alldeles för känd, och välbevakad för det.
• Är det verkligen Napoléon, som ligger begravd i Invaliddomen?
Det sätt som den döde togs till Paris på, tillät ingen bluff.

What Napoléon I Bonaparte died from is written as debunking.  The main questions answered are:

• Did Napoléon die from cancer?
No, there is not enough evidence for that.
• Then what did he die from?
He was poisoned to death in such a way it was not obvious back then.

The questions of secondary importance answered are:

• Did Napoléon die from hepatitis?
This explanation is insufficient.
• Did Napoléon die from drug abuse?
Contemporary eyewitness accounts don’t support this.
• Did Napoléon fall victim to environmental poisoning?
This hypothesis has been disproved since the points in time don’t mach.
• Did Napoléon live in poverty on Saint Helena
He had nothing to complain of.
• Was Napoléon literary in jail?
It is metaphorical expressions taken literary.
• Could Napoléon have escaped from Saint Helena?
He was far too famous and supervised for that.
• Is it really Napoléon who is buried in the Invalids?
How the dead man was taken back to Paris did not allow for any hoax.

Två foton av dödsmasker, som jag ville göra tillgängliga.

Two versions of a painting showing Napoleone Buonaparte’s death:
• La morte di Napoleone.
• La mort du Napoléon.

Om någon frågar om ett visst påstående, kan jag nästan alltid ange källan till det.  (Jo, jag har använt Wikipedia som källa.  Fast det är bara till det nuvarande namnet på den plats, där Napoléon först begravdes.)  Visar det sej att jag inte har någon källa, är jag tacksam för bra sådana.  Säger dom emot det jag skrivit, ändrar jag även i texten.

If someone asks about a certain statement I can almost always specify the source to it.  (Yes, I have used Wiki­pedia as a source.  However, it is for the present name of the place where Napoléon was first buried.)  Turns it out that I have no source I am grateful for good sources.  If they contradict what I wave written I also change the text.

Namn jag använt:

Känd som:

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

*För alla med efternamnet Buonaparte, ändrades den vanligaste stavningen, under deras livstid.

Förklaring av namn

Förklaring:

Jean Bernadotte

Carl XIV Johan eller Carl III Johan.

När han valdes till Sveriges kronprins, lade han Charles till sitt namn.  Franska Charles Jean motsvarar svenska Carl Johan.  XIV är ordningstalet i Sverige, och III i Norge.

Charles Louis Napoléon Bonaparte

Napoléon III

Napoléon var det förnamn han använde, när han utropade sej till kejsare.  Ordningsnumret III var en protest, mot att Napoléon I:s son inte erkänts, som kejsar Napoléon II.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte

Napoléon II

Det var vad bonapartisterna (anhängare till släkten Bonapartes tronanspråk) kallade honom för.

Jérôme är den franska motsvarigheten, till italienska Girolamo.

Jérôme Bonaparte

Girolamo Buonaparte*

Giuseppe Napoleone Buonaparte*

Joseph Napoléon Bonaparte

Joseph och Napoléon är franska motsvarigheter, till italienska Giuseppe och Napoleone.

Luciano Buonaparte*

Lucien Bonaparte

Lucien är den franska motsvarigheten, till italienska Luciano.

Maria Anna Elisa Buonaparte*

Élisa Bonaparte

Élisa var hennes tilltalsnamn.  Accenten på första E:et, är en signal till fransktalande, att inte uttala det [a].

Maria Paolina Buonaparte*

Pauline Bonaparte

Pauline är den franska motsvarigheten, till hennes (italienska) tilltalsnamn Paolina.

Napoleone Buonaparte*

Napoléon Bonaparte

Napoléon är den franska motsvarigheten, till italienska Napoleone.  Preciseringen Napoléon I, kan vara på sin plats. Det har nämligen funnits 20 personer till, som utan att ljuga, kunnat kalla sej ”Napoléon Bonaparte”.

Louis Philippe de Capet

Ludvig Filip I

Svenska Ludvig Filip motsvarar franska Louis Philippe.  Ordningsnumret vet jag inte orsaken till.

Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen

Marie-Louise av Österrike

Marie-Louise är en förfranskning, av hennes förnamn.  Österrikes kejsarätt hette von Habsburg-Lothringen.

Maria Łączyńska

Maria Walewska

Walewska är det efternamn hon fick, första gången hon gifte sej.

Maria Letizia Ramolino

Maria Letizia Bonaparte

Buonaparte* var det efternamn hon fick, när hon gifte sej.

Luigi Napoleone Buonaparte*

Louis Napoléon Bonaparte

Louis och Napoléon är franska motsvarigheter, till italienska Luigi och Napoleone.

Maria Annunziata Carolina Buonaparte*

Caroline Bonaparte

Caroline är den franska motsvarigheten, till hennes (italienska) tilltalsnamn Carolina.

Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie

Josèphine de Beauharnais

Josèphine var bara hennes smeknamn.  De Beauharnais var det efternamn hon fick, första gången hon gifte sej.

Aleksander Józef Walewski

Alexandre Joseph Walewski

Alexandre och Joseph är franska mot­svarigheter, till polska Aleksander och Józef.

Arthur Wellesley

Hertigen av Wellington eller Järnhertigen.

Den första hertigen av Wellington, var hans adliga titel.  Järnhertigen var det smeknamn han fick, efter att ha satt järngaller för fönstren, för att skydda sitt hus.  Tydligen var han en av dom första, som gjorde det.

Dom namn jag har använt är ursprungliga namn.  Enda undantaget är Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte.  Han hette ursprungligen Napoléon François Joseph Charles.  Men hans mamma flydde med honom, när han var så liten, att det inte är säkert att han mindes det.  Efter att han tagits till morföräldrarna, uppfostrades han på tyska.  Så jag har använt hans tyska namn.

Namn jag använt:

Känd som:

Last changed the 24th of September 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

*For everyone named Buonaparte the most common spelling was changed during their lifetime.

Explanation of names

Förklaring:

Jean Bernadotte

Charles XIV John or Charles III John.

When he was elected crown prince of Sweden he added Charles to his name.  French Jean corresponds to English John.  XIV was his number in Sweden and III in Norway.

Charles Louis Napoléon Bonaparte

Napoléon III

Napoléon was the name he used when he proclaimed himself emperor.  III was a protest against Napoléon I's son not being accepted as emperor Napoléon II.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte

Napoléon II

This was what the Bonapartists (adherents of the Bonaparte family’s claim on the throne) called him.

Jérôme is the French equivalent of Italian Girolamo.

Jérôme Bonaparte

Girolamo Buonaparte*

Giuseppe Napoleone Buonaparte*

Joseph Napoléon Bonaparte

Joseph and Napoléon are French equivalents of Italian Giuseppe and Napoleone.

Luciano Buonaparte*

Lucien Bonaparte

Lucien is the French equivalent of Italian Luciano.

Maria Anna Elisa Buonaparte*

Élisa Bonaparte

Élisa was her first name.  The accent on the E is a signal to Francophones to not pronounce it [a].

Maria Paolina Buonaparte*

Pauline Bonaparte

Pauline is the French equivalent of her (Italian) first name Paolina.

Napoleone Buonaparte*

Napoléon Bonaparte

Napoléon is the French equivalent of Italian Napoleone.  The clarification Napoléon I may be suitable.  For there have been 20 more people which – without lying – could call themselves “Napoléon Bonaparte”.

Louis Philippe de Capet

Louis Philip I

Philip is the English equivalent of French Philippe.  The numeral I don’t know the reason for.

Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen

Marie-Louise of Austria

Marie-Louise is a francization of her given names.  Austria's imperial house was named von Habsburg-Lothringen.

Maria Łączyńska

Maria Walewska

Walewska was the surname she got the first time she married.

Maria Letizia Ramolino

Maria Letizia Bonaparte

Buonaparte* was the surname she got when she married.

Luigi Napoleone Buonaparte*

Louis Napoléon Bonaparte

Louis and Napoléon are French equivalents of Italian Luigi and Napoleone.

Maria Annunziata Carolina Buonaparte*

Caroline Bonaparte

Caroline is the French equivalent of her (Italian) first name Carolina.

Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie

Josèphine de Beauharnais

Josèphine was just her nickname.  De Beauharnais was the surname she got the first time she married.

Aleksander Józef Walewski

Alexandre Joseph Walewski

Alexandre and Joseph are French equivalents of Polish Aleksander and Józef.

Arthur Wellesley

The Duke of Wellington or the Iron Duke.

The 1st Duke of Wellington was his noble title.  The Iron Duke was a nickname he got after putting iron bars on his windows to protect his house.  Apparently, he was one of the first to do so.

The names I have used are original names.  The only exception is Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte.  He was originally named Napoléon François Joseph Charles.  But his mum escaped with him when he was so little that we are not sure if he remembered it.  After he was taken to her parents he was raised in German.  So I have used his German name.

Jag har laddat ner teckningen, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version).  Den har ingen upphovsrätt.

I have downloaded this drawing from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version).  It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Francesco Antommarchi (1779 – 1838) var en korsikansk läkare. Huvudsakligen var han patolog (expert på fysiska tecken på sjukdom), men även behandlande läkare. Han var mycket försiktig med dom medel, som läkare på hans tid, hade till sitt förfogande. Så här i efterhand, framstår det som klokt. Det har visat sej att dom flesta av dom, var till mer skada än nytta.

Francesco Antommarchi (1779 – 1838) was a Corsican physician. Mainly he was a pathologist (expert on physical signs of diseases) but a practicing physician as well. He was very careful with the means which physicians of his time had to their disposal. In hindsight this appears wise. It has turned out that most of them where more harmful than helpful.

Francesco Antommarchi

Målningen är skannad från antologin Nordens Historia, under ledning av Sven Bjerkhof. Boken trycktes 1997.  Bilden har ingen upphovsrätt.

This painting is scanned from the anthology Nordens Historia (History of the Nordic Countries) under the leadership of Sven Bjerkhof. The book was printed in 1997.  This image has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Jean Bernadotte

Jean Bernadotte (1763 – 1844) var en fransk general. 1810 valdes han, till Sveriges kronprins. Under hans tid som kronprins, erövrade Sverige Norge. Följaktligen var han kung av Sverige och Norge, från 1818. Det nuvarande svenska kungahuset, härstammar från honom.

Jean Bernadotte (1763 – 1844) was a French general. In 1810 he was elected crown prince of Sweden. During his time as crown prince Sweden conquered Norway. Consequentially, he was king of Sweden and Norway from 1818. The present Swedish royal family descends from him.

Målningen går att hitta, på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Den har ingen upphovsrätt.

This painting can be found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Henri Gratien Bertrand

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) var en fransk officer.  Han var den lojale samurajen, som följer sin fältherre överallt, oavsett vad han gör.  Eftersom fältherren var Napoleone Buonaparte, har jag lite svårt att sympatisera med det.  Men Henri var åtminstone inte dumdristig.  Att ha någon att lita på, är också alltid bra.

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) was a French military officer.  He was the loyal samurai who follows his warlord everywhere, regardless of what he does.  Since the warlord was Napoleone Buonaparte I have a bit hard to sympathize with this.  But at least he was not foolhardy.  Having someone to trust is also always good.

Alla bilder finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning), utom den i gråskala.  Den minns jag faktiskt inte, varifrån jag fått. Fast det gör inget, eftersom upphovsrätten gått ut.

All images are found on Wikimedia Commons except for the greyscale one.  This one I don’t remember were I got it from.  However, it does not matter because the copyright has expired.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Charles Louis Napoléon Bonaparte

Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808 – 1873) var vallonsk-fransk-schweizisk politiker. Hans två första förnamn, kan också stavas Karel Lodewijk, och Karl Ludwig. Det tredje förnamnet kan även stavas, utan akut accent på E:et. Han var Frankrikes president 1848 – 52, och sedan kejsare fram till 1870. Som kejsare kallade han sej Napoléon III. Han var också Frankrikes sista monark.

Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808 – 1873) was a Walloon-French-Swiss politician. His two first given names may also be spelled Karel Lodewijk and Karl Ludwig. His third may also be spelled without the acute accent on the E. He was president of France 1848 – 52 and then emperor until 1870. As emperor he called himself Napoléon III. He was also France’ last monarch.

Notera att kroppsproportionerna är desamma, på tavlan som på fotot längst till vänster.

Please note that his body proprtions are the same in the painting as on the photo furthest to the left.

Den fösta bilden är skannad, från Nordisk Familjebok (ett gammalt uppslagsverk). Just det bandet trycktes 1931. Den andra finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning). Inget av porträtten har någon upphovsrätt.

The first image is scanned from Nordisk Familjebok (Nordic Family Book, an old encyclopaedia). This particular volume was printed in 1931. The second is found on Wikimedia Commons.  No-one of these portraits has any copyright.

Senast ändrad den 11:e oktober 2021.

Last changed th 11th of oktober 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte (1811 – 1832) var österrikare. Alternativa namnformer är Napoléon François Joseph Charles, och Napoleone Francesco Giuseppe Carlo. (Efternamnet stavas förstås likadant, i båda fallen.) Han påbörjade en utbildning till officerare, men dog innan han hann slutföra den.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte (1811 – 1832) was an Austrian. Alternative forms of the name are Napoléon François Joseph Charles, and Napoleone Francesco Giuseppe Carlo. (The surname is of cause spelled the same way in both cases.) He begun an education to military officer but died before he had finished it.

Porträttet till vänster avbildar honom, med kortare mellan näsa, mun och haka, än han hade i verkligheten.

The portrait to the left depicts him with shorter between his nose, mouth and chin than he had in real life.

Fotot är kopierat från en CD-ROM-version, av Bonniers Stora Lexikon.  Det har ingen upphovsrätt.

This photo is copied from a CD-ROM version of Bonniers Stora Lexikon (Bonnier’s Great Encyclopaedia). It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Girolamo Bunonaparte

Girolamo Buonaparte (1784 – 1860) var en korsikansk officer och politiker. Han är även känd som Jérôme Bonaparte. Senare kom förnamnet att stavas Ghjirolmu. 1807 – 13 var han kung av Westfalen, som inte existerade som stat särskilt länge. Det var hans storebror Napoleones förtjänst.

Girolamo Buonaparte (1784 – 1860) was a Corsican military officer and politician. He is also known as Jérôme Bonaparte. Later his given name came to be spelled Ghjirolmu. In 1807 – 13 he was king of Westphalia which did not exist as a state for particularly long. This was thanks to his older brother Napoleone.

Målningen är kopierad från en CD-ROM-version, av Bonniers Stora Lexikon.  Den har ingen upphovsrätt.

This painting is copied from a CD-ROM version of Bonniers Stora Lexikon (Bonnier’s Great Encyclopaedia). It has no copyright.

Senast ändrad den 24:a september 2021.

Last changed th 24st of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Giuseppe Napoleone Bunonaparte

Giuseppe Napoleone Buonaparte (1768 – 1844) var en korsikansk officer. Han är också känd som Joseph Napoléon Bonaparte, och José I Napoléon. En senare stavning av hans förnamn, är Ghjaseppu Nabulione. 1806 – 08 var han kung av Neapel, och 1808 – 13 kung av Spanien. Fast det var hans lillebror Napoleones förtjänst.

Giuseppe Napoleone Buonaparte (1768 – 1844) was a Corsican military officer. He is also known as Joseph Napoléon Bonaparte, and José I Napoléon. A later spelling of his given names is Ghjaseppu Nabulione. In 1806 – 08 he was king of Naples, and 1808 – 13 king of Spain. However, this was thanks to his younger brother Napoleone.

Tavlan är en något beskuren version, av en som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning). Den har ingen upphovsrätt.

This painting is a slightly cropped version of one found on Wikimedia Commons. It has no copyright.

Senast ändrad den 11:e oktober 2021.

Last changed th 11th of oktober 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Luciano Bunonaparte

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) var en korsikansk politiker. Han är också känd som Lucien Bonaparte. Förnamnet kom senare att stavas Lucianu. Tyvärr tycks han ha varit en fanatiker, om än en ovanligt smart sådan.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) was a Corsican politician. He is also known as Lucien Bonaparte. Later his given name came to be spelled Lucianu. Unfortunately, he seems to have been a fanatic albeit an unusually clever one.

Det här porträttet avbildar honom, med kortare mellan näsa, mun och haka, än han hade i verkligheten.

This portrait depicts him with shorter between his nose, mouth and chin than he had in real life.

Fotot är skannat från Populär Historia, nummer 2/2002.  Louvren har upphovsrätt på fotot.  Lustigt nog har han blivit ihopblandad, med sin bror Napoleone. Jag listade ut vem bysten föreställde, genom att jämföra med andra porträtt av dom.

This photo is scanned from Populär Historia (Popular History), issue 2/2002. Louvre has the copyright on the photo. Curiously, he had been mixed up with his brother Napoleone. I found out who the bust depicted by comparing with other portraits of them.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Luigi Napoleone Bunonaparte

Luigi Napoleone Buonaparte (1778 – 1846) var en korsikansk officer. Han är även känd som Louis Napoléon Bonaparte, och Lodewijk I Napoleon. Hans mellannamn kom senare att svavas Nabulione. 1806 – 10 var han kung av Holland, vilket var hans storebror Napoleones förtjänst.

Luigi Napoleone Buonaparte (1778 – 1846) was a Corsican military officer. He is also known as Louis Napoléon Bonaparte, and Lodewijk I Napoleon. His middle name come to be spelled later as Nabulione. In 1806 – 10 he was king of Holland which was thanks to his older brother Napoleone.

Bilden är skannad från Nordisk Familjebok. Just det bandet trycktes 1931. Själva bilden har ingen upphovsrätt. Lustigt nog har hon blivit ihopblandad, med sin syster Carolina. Jag listade ut vem som var vem, genom att jämföra med andra porträtt av dom.

This image is scanned from Nordisk Familjebok (Nordic Family Book, an old encyclopaedia). This particular volume was printed in 1925.  The image itself has no copyright. Curiously, she had been mixed up with her sister Carolina. I found out who was who by comparing with other portraits of them.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Maria Anna Elisa Bunonaparte

Maria Anna Elisa Buonaparte (1777 – 1820) var en korsikansk politiker. Hon är sannolikt mest känd som Élisa Bonaparte. 1809 – 14 var hon furstinna av Toscana. Hon regerade då tillsammans med sin man, som hette Felice Pasquale Bacciochi (1762 – 1841). Han var även han korsikan, men från början officer. Deras båda furstetitlar, var hennes storebror Napoleones förtjänst.

Maria Anna Elisa Buonaparte (1777 – 1820) was a Corsican politician. She is probably most known as Élisa Bonaparte. In 1809 – 14 she was princess of Tuscany. She then ruled together with her husband who was named Felice Pasquale Bacciochi (1762 – 1841). He was also a Corsican but originally a military officer. Their two princely titles were thanks to her older brother Napoleone.

Målningen är ett litet utsnitt, av en som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Den har ingen upphovsrätt.

This paining is a heavily cropped version of an image found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Maria Annunziata Carolina Bunonaparte

Maria Annunziata Carolina Buonaparte (1782 – 1839) var en korsikansk politiker. Hon är även känd som Caroline Bonaparte, och Caroline Murat. Tilltalsnamnet kom senare att stavas Carulina. 1808 – 15 var hon drottning av Neapel. Hon regerade då tillsammans, med sin man Joachim Murat (1767 – 1815). Han var en fransk general, som regerade under namnet Gioacchino I. Bådas kungliga titlar, var hennes storebror Napoleones förtjänst.

Maria Annunziata Carolina Buonaparte (1782 – 1839) was a Corsican politician. She is also known as Caroline Bonaparte and Caroline Murat. Her most commonly used given name later came to be spelled Carulina. In 1808 – 15 she was queen of Naples. She then ruled together with her husband Joachim Murat (1767 – 1815). He was a French general who ruled under the name Gioacchino I. The royal titles of both were thanks to her older brother Napoleone.

Målningen finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning). Underligt nog anger bildtexten, att den föreställer systern Carolina. Alla andra porträtt av Carolina, som visar hennes ögonfärg, avbildar henne med ljusa ögon. Däremot finns det flera porträtt av Paolina, som visar henne med mörka ögon. Så jag har gjort den kvalificerade gissningen, att den föreställer henne. Den har ingen upphovsrätt.

This painting is found on Wikimedia Commons. Strangely, the caption states that it portrays her sister Carolina. All other portraits of Carolina shoving her eye colour depict her with light eyes. In contrast there are several portraits of Paolina depicting her with dark eyes. So I have made the educated guess of it depicting her. It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Maria Paolina Bunonaparte

Maria Paolina Buonaparte (1780 – 1825) var en korsikanska, som också är känd som Pauline Bonaparte, Pauline Leclerc och Paolina Borghese. Hon tycks aldrig ha haft ett riktigt jobb. Hennes storebror Napoleone, gav henne titeln "furstinna av Guastalla". Men det verkar inte som, att hon någon sin hade någon politisk makt där. I varje fall har jag inte hittat något som tyder på, att den utgjorde någon sorts stadsstat, under Paolinas livstid.

Maria Paolina Buonaparte (1780 – 1825) was a Corsican which is also known as Pauline Bonaparte, Pauline Leclerc och Paolina Borghese. She never seems to have had any real job. Her older brother Napoleone gave her the title "princess of Guastalla". But it does not appear she ever had any political power there. At least I have not found anything indicating that it consisted some type of city-state during Paolina’s lifetime.

Det är inte så, att jag skulle beundra den här mannen. Jag betraktar honom istället, som en modern militärdiktator. Faktum är att mycket av min föreställning, om vad en diktator är, kommer av reflektioner kring hans handlingar. Men jag är också mycket medveten, om vad fanatism gör utöver det.

It is not that I would admire this man. Instead, I consider him a modern military dictator. In fact, much of my idea of what a dictator is comes from reflections on his actions. But I am also very aware of what fanaticism does in addition to that.

Senast ändrad den 11:e oktober 2021.

Last changed th 11th of oktober 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Napoleone Bunonaparte

Napoleone Buonaparte (1769 – 1821) var en korsikansk general. Han betraktas som ett militärt geni. 1799 tog han makten i Frankrike, genom en statskupp. Vid det laget, hade han börjat stava sitt efternamn Bonaparte. Fem år senare utropade han sej till kejsare, under namnet Napoléon I. Den titeln behöll han, tills han besegrades i strid 1815. Vad som hände honom dom sista sex åren, är ämnet för Vad Napoléon I Bonaparte dog av.

Napoleone var gift två gånger. 1796 – 1809 var han gift, med Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie. Henne lyckades han aldrig få barn med. Från 1810 var han gift, med Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen. Med henne hade han en son, som hette Napoleon Franz Joseph Karl. Napoleone hade också många älskarinnor, jag vet inte hur många. (Han var ofta borta längre från sin fru, än han kunde låta bli att ha sex.) En av dom var Maria Łączyńska. Med henne hade han sonen Aleksander Józef. Eftersom hon då var gift Walewska (femininum), fick han efternamnet Walewski (maskulinum). Napoleone hade minst ett barn till, som föddes utom äktenskapet. Det var Charles Léon (han hette Léon i efternamn), som han fick med Eléonore Denuelle (1787 – 1868). Han kan ha haft fler, med det är dom vi känner till.

Napoleone Buonaparte (1769 – 1821) was a Corsican general. He is considered a military genius. In 1799 the seized power in France by a coup d’état. By then he had started to spell his surname Bonaparte. Five years later he proclaimed himself emperor under the name Napoléon I. This title he kept until he was defeated in war 1815. What happened to him the last six years is the subject of What Napoléon I Bonaparte died from.

Napoleone was married twice. 1796 – 1809 he was married to Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie. Her he never managed to have any children with. From 1810 he was married to Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen. With her he had a son who was named Napoleon Franz Joseph Karl. Napoleone had many mistresses too, I don't know how many. (He was often away from his wife longer than he could resist having sex.) One of them was Maria Łączyńska. With her he had the son Aleksander Józef. Since she was then married Walewska (feminine) he got the surname Walewski (masculine). Napoleone had at least one more child who was born outside marriage. It was Charles Léon (he had Léon as his surname) which he had with Eléonore Denuelle (1787 – 1868). He may have had more but these are the ones we know about.

Ingen av bilderna har någon upphovsrätt.

No-one of these images has any copyright.

Den här bilden är en beskuren version, av en som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).

This image is a cropped version of one found on Wikimedia Commons.

Dom här två är skannade, från Assassination at St. Helena (Lönnmord på Saint Helena), av Sten Forshufvud och Ben Weider.

These two are scanned from Assassination at St. Helena by Sten Forshufvud and Ben Weider.

Den här är skannad från en biografi, från 1960-talet. Jag lånade den boken av min farbror 2006. Tyvärr har han inte lyckats hitta den igen. Jag vet därför inte författarens namn, eller den exakta titeln. Hur som helst är dom fyra första porträtten, definitivt samtida.

This one is scanned from a biography from the 1960ies. I borrowed this book from my uncle in 2006. Unfortunately he has not managed to find it again. As such I don’t know the name of the author or the exact title. Anyway, the first four ones are definitely contemporary.

Den här är scannad från en folder Ben Weider skickat mej. Jag frågade honom, om bysten var samtida. Han svarade att han inte visste, och inte brydde sej om det.

This one is scanned from a folder Ben Weider sent to me. I asked him if the bust was contemporary. He answered that he did not know and did not care about it.

Det här porträttet är postumt. Men det visar så stor likhet med dom andra, att det måste bygga på skisser, som gjorts under hans livstid. Jag kommer faktiskt inte ihåg, varifrån jag fått bilden. Säkert är att jag inte skannat den själv. Om jag hittat den på Nätet, minns jag inte var.

This one is scanned from a folder Ben Weider sent to me. I asked him if the bust was contemporary. He answered that he did not know and did not care about it.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Det här porträttet avbildar honom, med kortare mellan näsa, mun och haka, än han hade i verkligheten.

This portrait depicts him with shorter between his nose, mouth and chin than he had in real life.

Fotot är kopierat från en CD-ROM-version, av Bonniers Stora Lexikon.  Det har ingen upphovsrätt.

This photo is copied from a CD-ROM version of Bonniers Stora Lexikon (Bonnier’s Great Encyclopaedia).  It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Louis Philippe de Capet

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) var en fransk läkare och politiker. 1830 – 48 var han kung av Frankrike. Han var också den siste, att inneha den titeln.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) was a French physician and politician. 1830 – 48 he was king of France. He was also the last to hold that title.

Fotot är en beskuren version av en bild, som finns på Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version). Upphovsrättsstatusen är okänd för mej.

This photo is a cropped version of an image found on the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). Its copyright status is unknown to me.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

David Geoffrey Chandler

David Geoffrey Chandler (1934 – 2004) var en brittisk historiker. Han var expert på Napoleone Buonaparte, som han kallade “en stor, dålig man”. Personligen håller jag med honom, fast det är förstås bara min åsikt.

David Geoffrey Chandler (1934 – 2004) was a British historian. He was expert on Napoleone Buonaparte, who he called “a great bad man”. Personally I agree with him, however, this is of cause just my opinion.

Fotot är kopierat, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version). Jag känner inte till upphovsrätten, eller om det ens har en.

This photo is copied from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). I don't know about its copyright or if it even has one.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Sten Forshufvud

Sten Forshufvud (1903 – 1985) var en svensk läkare. Han hade två specialiteter: tänder och förgiftningar. Det var han som först kom på, att Napoleone Buonaparte, hade blivit förgiftad till döds. 1961 gav han ut en bok, med den provocerande titeln Vem mördade Napoleon?. (Namnet Napoleon är den svenska motsvarigheten, till italienska Napoleone.) Dittills hade folk trott, att Napoleone dött en naturlig död. Vissa personer hade förstås, haft sina misstankar. Men dom hade inte kunnat visa, vad det var som verkligen hände.

Sten Forshufvud (1903 – 1985) was a Swedish physician. He has two specialities: teeth and poisonings. It was he who first found out that Napoleone Buonaparte had been poisoned to death. In 1961 he published a book with the provoking title Who killed Napoleon?. (The name Napoleon is the English equivalent of Italian Napoleone.) Until then people had thought that Napoleone died a natural death. Some people had of cause had their suspicions. But they had not been able to show what really happened.

Jag hittade fotot på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning). Det har ingen upphovsrätt.

I found this photo on Wikimedia Commons. It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen

Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen (1791 – 1847) var en österrikisk politiker. Alternativa stavningar av hennes förnamn, är Marie-Louise och Maria Luigia. 1810 – 14 var hon Frankrikes kejsarinna. Fast då hade hon ingen större politisk makt. Hon var helt enkelt gift, med kejsaren av Frankrike. Från 1817 var hon hertiginna av Parma. Det var det som gjorde, att hon förtjänar att kallas “politiker”.
Maria Ludovica var gift tre gånger. 1810 gifte hon sej första gången, med Napoleone Buonaparte. Med honom hade hon sonen Franz. Formellt förblev hon gift med Napoleone, ända tills han dog 1821. Fast dom träffades aldrig efter 1814. Hon skaffade sej snabbt en älskare, som hette Adam Albert von Neipperg (1775 – 1829). Han var österrikisk general och diplomat. Samma år som hon blev furstinna av Parma, fick dom dottern Albertine. Så snart hon fått höra att hennes man dött, gifte Maria Ludovica om sej med Adam. Inom äktenskapet fick dom sonen Wilhelm. Dom fick en dotter och en son till, men dom två överlevde inte. Fem år efter att hennes andra man dött, gifte hon sej för tredje gången. Den här gången var det, med Charles-René de Bombelles (1785 – 1856). Han var en fransk officer och politiker. Med honom hade hon inga barn.

Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen (1791 – 1847) was an Austrian politician. Alternative spellings of her given names are Marie-Louise and Maria Luigia. 1810 – 14 she was empress of France. However, she then had no greater political power. She was simply married to the emperor of France. From 1817 she was duchess of Parma. This is why she earned to be called “politician”.
Maria Ludovica was married three times. In 1810 she married for the first time with Napoleone Buonaparte. With him she had the son Franz. Formally she remained married to him until he died in 1821. However, they never meet after 1814. She very soon got a lover named Adam Albert von Neipperg (1775 – 1829). He was an Austrian general and diplomat. The same year as she became princess of Parma they got their daughter Albertine. As soon as she had heard of her husband's death she remarried Adam. Within marriage they got the son Wilhelm. They got a daughter and one more son but these two did not survive. Five years after the death of her second husband she married for the third time. This time it was with Charles-René de Bombelles (1785 – 1856). He was a French officer and politician. With him she had no children.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden fanns tidigare med i hanns artikel, i engelskspråkiga Wikipedia. Den har ny bytts ut, mot en annan av honom. Den har ingen upphovsrätt.

This image was once found in his article in the English-language version of Wikipedia. It has now been replaced by another of him. It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Hudson Lowe

Hudson Lowe (1769 – 1844) var en brittisk officer och politiker. 1816 – 21 var han guvernör på Saint Helena. Vilket är anledningen till att han nämns här.

Hudson Lowe (1769 – 1844) was a British military officer and politician. He was governor on Saint Helena 1816 – 21. Which is the reason he is mentioned here.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Målningen är skannad från ett vykort.  Den har ingen upphovsrätt.

This painting is scanned from a postcard. It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Maria Łączyńska

Maria Łączyńska (1786 – 1817) var polsk jordägare. Hon var gift två gånger. 1805 – 12 var hon gift, med jordägaren Anastazy Walewski, som också var polack. (Hon fick då efternamnet Walewska, som är femininum av Walewski.) Medan hon var gift med honom, hade hon sönerna Antoni och Aleksander.  Atonis faderskap är omtvistat. Men Aleksander har bekräftats vara son, till älskaren Napoleone Buonaparte. När hon skiljde sej från Anastazy, fick hon hälften av hans jordegendomar. Det var så hon blev jordägare. 1816 gifte hon om sej, med Filippo Antonio d'Ornano, som var en korsikansk officer. (Han var också syssling, till Marias tidigare älskare.) Med honom fick hon sonen Rudolf-August, kort innan hon dog.  Men hennes död verkar inte ha haft med förlossningen att göra.

Maria Łączyńska (1786 – 1817) was a Polish landowner. She was married twice. 1805 – 12 she was married to the landowner Anastazy Walewski who was also a Pole. (She then got the surname Walewska which is the feminine of Walewski.) While she was married to him she had the sons Antoni and Aleksander. Antoni’s fatherhood is disputed. But Aleksaner has been verified to be the sone of her lover Napoleone Buonaparte. When she divorced from Anastazy she got half of his lands. This is how she became landowner. In 1816 she remarried Filippo Antonio d'Ornano who was a Corsican military officer. (He was the second cousin of Maria's former lover as well.) With him she got the son Rudolf-August shortly before she died.  But her death does not seem to have had anything with her delivery to do.

Teckningen är en beskuren version av en, som finns på Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version). Den har ingen upphovsrätt.

This drawing is a cropped version of one found on the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Louis Joseph Marchand

Louis Joseph Marchand (1791 – 1876) var en fransk tjänare. Han var sannolikt så nära den perfekta personliga tjänaren, som någon människa kan komma. Från 1812 var han anställd, av Napoleone Buonaparte. 1814 fick Louis nytt jobb, som Napoleones personliga tjänare. Louis gillade honom även som person. Följaktligen blev han Napoleones favorit, bland dom personliga tjänarna. Ända tills Napoleone dog 1821, var Louis det hos honom.

Louis Joseph Marchand (1791 – 1876) was a French servant. He was probably as close to the perfect personal servant as anyone can get. From 1812 he was employed by Napoleone  Buonaparte. In 1814 Louis got a new job as Napoleone’s personal servant. Louis also liked him as a person. Consequentially, he became Napoleone’s favourite among the personal servants. Until Napoleone died in 1821 Louis was this for him.

Porträttet är nedladdat, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version). Det har ingen upphovsrätt.

This portrait is downloaded from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Charles Tristan de Montholon

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) var fransk officer och spion. Det är värt att notera, att han var en frekvent lögnare. Så varje uppgift som från början kommer från honom, måste om möjligt granskas noga, innan den accepteras som sann.

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) was a French military officer and spy. It is worth noting that he was a frequent liar. So each statement originally coming from him have to be toughly scrutinized if possible before it is accepted as truthful.

Fotot har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This photo has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Horatio nelson

Horatio Nelson (1758 – 1805) var en brittisk amiral. Jag tog med honom för att visa, att hans vaxfigur är mycket mer realistisk, än många populära framställningar.

Horatio Nelson (1758 – 1805) was a British admiral. I included him in order to show that his wax figure is much more realistic than many popular depictions.

Jag har laddat ner målningen, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version). Den har ingen upphovsrätt.

I have downloaded this painting from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Maria Letizia Ramolino

Maria Letizia Ramolino (1750 – 1836) var korsikanska. Om hon någonsin hade ett jobb, vet jag inte vad det var. Hon blev även känd som Laetitia, vilket jag ser som en arkaisering. Samma år som hon skulle fylla 14, gifte hon sej med Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). Han var advokat och jordägare. Tillsammans hade dom tolv barn, av vilka åtta blev vuxna. Dom utgör alla andra personer, som listas under namnet Buonaparte.

Maria Letizia Ramolino (1750 – 1836) was a Corsican. If she ever had a job I don’t know which one it was. She also became known as Laetitia which I see as an archaism. Earlier the same year as she turned 14 she married Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). He was a lawyer and landowner. Together they had twelve children out of which eight reached adulthood. These consist all of the other people listed under the name Buonaparte.

Målningen hittade jag på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).

I found this painting on Wikimedia Commons.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie

Marie Josèphe Rose “Josèphine” Tascher de la Pagerie (1763 – 1814) var fransyska. Jag vet faktiskt inte, om hon någonsin hade något jobb. Hon var gift två gånger. 1779 – 94 var hon gift, med Alexandre François Marie de Beauharnais (1760 – 1794). Han var fransk officer och politiker. Med honom hade hon två barn: en son och en dotter. Sonen hette Eugène och dottern Hortense. (Hortense var dessutom mamma, till Charles Louis Napoléon Bonaparte.) Alexandre blev halshuggen, under Franska Revolutionen. 1796 – 1809 var hon gift, med Napoleone Buonaparte. Av okänd anledning, var hennes andra äktenskap barnlöst. Det var faktiskt det som gjorde, att det slutade i skilsmässa. Napoleone ville gifta om sej, så han kunde få barn inom äktenskapet.

Marie Josèphe Rose “Josèphine” Tascher de la Pagerie (1763 – 1814) was a Frenchwoman. I in fact don’t know if she ever had any job.  She was married twice. 1779 – 94 she was married to Alexandre François Marie de Beauharnais (1760 – 1794). He was a French military officer and politician. With him she has two children: a son and a daughter. The son was named Eugène and the daughter Hortense. (In addition, Hortense was the mother of Charles Louis Napoléon Bonaparte.) Alexandre was decapitated during the French Revolution. 1796 – 1809 she was married to Napoleone Buonaparte. For unknown reasons her second marriage was childless. This was in fact what caused it to end in divorce. Napoleone wanted to remarry so he could have children within marriage.

Jag minns inte varifrån jag fått fotot.  Upphovsrätten är också okänd för mej.

I don't remember where I got this photo from.  The copyright is also unknown to me.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Magnus Uggla

Magnus Uggla (född 1954) är en svensk musiker. Han är mest känd för sina texter, som är kritiska till olika samhällsfenomen.  Jag tror att han helt enkelt, är född upprorisk.

Jag tog med honom, för att han själv sagt, att han är 1,68. Det är utgångspunkten för mina uppskattningar, av andra personers längd.

Magnus Uggla (born in 1954) is a Swedish musician. He is most famous for his lyrics which are critical to different phenomena of society.  I think he is simply born rebellious.

I have listed him because he has said himself that he is 1.68 meters (5 feet 6).  This is the basis for my estimates of other people's heights.

Fotot är ett litet utsnitt ur ett, som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning.) Det har ingen upphovsrätt.

This photo is a heavily cropped version of one found on Wikimedia Commons. It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Aleksander Józef Walewski

Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) var en polsk politiker. Han förnamn kan även stavas Alexandre Joseph. Det var nämligen Frankrike, som han var verksam som politiker.

Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) was a Polish politician. His given names can also be spelled Alexandre Joseph. This is because it was in France he was working as a politician.

Fotot är en beskuren version av ett, som jag hittat på Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version). Jag har misslyckats med, att ta reda på upphovsrätten.

This photo is a cropped version of one I found on the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). I have failed to find out its copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Ben Weider

Ben Weider (1924 – 2008) var en kanadensisk historiker och muskelbyggare. Jag korresponderade med honom, under loppet av 2007. I huvudsak var det elektroniskt. Mest handlade det om orsaken, till Napoleone Buonapartes död. Det slutade med att han skicka mej en bok, som han skrivit med Sten Forshufvud. Boken heter Assassination at St. Helena (Lönnmord på Saint Helena), och kom ut 1978. Texten Vad Napoléon I Bonaparte dog av, bygger till stor del på den. Fast jag har förstås använt mej, av några andra källor också. Trots allt är boken i fråga, hela 43 år gammal nu.

Ben Weider (1924 – 2008) was a Canadian historian and bodybuilder. I corresponded with him during the course of 2007. Mainly it was electronically. Mostly it was about the cause of Napoleone Buonaparte’s death. It ended with him sending me a book he wrote with Sten Forshufvud. The book is named Assassination at St. Helena and was published in 1978. The text What Napoléon I Bonaparte died from is to a great extent based on it. However, I have of cause used a few more sources. After all, the book in question is a whole 43 years old by now.

Fotot är ett litet utsnitt ur ett, som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning.) Det har ingen upphovsrätt.

This photo is a heavily cropped version of one found on Wikimedia Commons. It has no copyright.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Arthur Wellesley

Arthur Wellesley (1769 – 1852) var en brittisk general och politiker. Han var Storbritanniens statminister 1828 – 30. Dessutom var han den förste, att bära titeln ”hertig av Wellington”.

Arthur Wellesley (1769 – 1852) was a British general and politician. He was the Britain’s prime minister 1828 – 30. Furthermore, he was the first to bear the title “duke of Wellington”.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Napoleone Buonapartes död. / The death of Napoleone Buonaparte.

Napoléon Bertrand håller för ögonen med ena handen.
Henri Gratien Bertrand sitter på en stol.
Francesco Antommarchi står vid sängens huvudände.
Arthur Bertrand tittar fram bakom sängen.
Louis Joseph Marchand har stora, mörka polisonger.
Étienne ”Ali” Saint-Denis torkar tårarna med en tygbit.
Jacques Chandelier sitter på knä bakom sängen.
Hortense Bertrand har huvudet i Fanny Bertrands knä.
Fanny Bertrand sitter på en stol.
Jean Baptiste Pierron står till höger om Achille Thomas Archambault.
Jean Abram Noverraz sitter på knä och gråter.
Achille Thomas Archambault torkar tårarna med handen.
Charles Tristan de Montholon gestikulerar mot den döende mannen.
Archibald Arnott har stora, ljusa polisonger.

Napoléon Bertrand holds one hand over his eyes.
Henri Gratien Bertrand sits on a chair.
Francesco Antommarchi stands at the bed's head end.
Arthur Bertrand peeps out behind the bed.
Louis Joseph Marchand has large, dark side-buns.
Étienne ”Ali” Saint-Denis wipes his tears with a piece of cloth.
Jacques Chandelier sits on his knees behind the bed.
Hortense Bertrand has her head on Fanny Bertrand's lap.
Fanny Bertrand sits on a chair.
Jean Baptiste Pierron stands to the right of Achille Thomas Archambault.
Jean Abram Noverraz sits on his knees and cries.
Achille Thomas Archambault wipes his tears with his hand.
Charles Tristan de Montholon gesticulates towards the dying man.
Archibald Arnott has large, light side-buns.
William Crokat wears a red coat.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Napoleone Buonapartes död. / The death of Napoleone Buonaparte.

Angelo Vignali är avbildad bakifrån.
Napoléon Bertrand tar sej för pannan.
Fru Saint-Denis står vänd mot Angelo Vignali.
Henri Gratien Bertrand sitter på en stol.
Francesco Antommarchi står med en hand på kudden.
Arthur Bertrand tittar fram bakom sängen.
Louis Joseph Marchand håller en tygbit i handen.
Jacques Chandelier sitter på knä bakom sängen.
Hortense Bertrand har huvudet i Fanny Bertrands knä.
Étienne ”Ali” Saint-Denis står snett bakom Louis Joseph Marchand.
Fanny Bertrand sitter på en stol.
Henry Bertrand lutar sej mot Fanny Bertrand.
Jean Baptiste Pierron har särskilt stor och böjd näsa.
Achille Thomas Archambault står till vänster om Jean Baptiste Pierron.
Charles Tristan de Montholon håller ett dokument.
Jean Abram Noverraz sitter på knä och blundar.
Jacques Coursot står bakom Charles Tristan de Montholon.
Archibald Arnott öppnar munnen som för att säga något.
William Crokat håller i ett fickur.

Angelo Vignali is depicted from behind.
Napoléon Bertrand lays a hand on his forehead.
Missiz Saint-Denis is standing facing Angelo Vignali.
Henri Gratien Bertrand sits on a chair.
Francesco Antommarchi stands with a hand on the pillow.
Arthur Bertrand peeps out behind the bed.
Louis Joseph Marchand holds a piece of cloth in his hand.
Jacques Chandelier sits on his knees behind the bed.
Hortense Bertrand has her head on Fanny Bertrand's lap.
Étienne ”Ali” Saint-Denis stands almost behind Louis Joseph Marchand.
Fanny Bertrand sits on a chair.
Henry Bertrand leans towards Fanny Bertrand.
Jean Baptiste Pierron has a particularly large and curved nose.
Achille Thomas Archambault stands to the left of Jean Baptiste Pierron.
Charles Tristan de Montholon holds a document.
Jean Abram Noverraz sits on his knees with his eyes closed.
Jacques Coursot stands behind Charles Tristan de Montholon.
Archibald Arnott opens his mouth as if to say something.
William Crokat holds a watch.

Båda fotona har okänd upphovsrättsstatus.

Both photos has unknown copyright status.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Last changed th 24th of september 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Dödsmasker / Death masks

Dödsmasken ovan är gjord av koppar.

The death mask above is made out of bronze.

Båda dom här påstås vara avgjutningar, av den döde Napoleone Buonaparte. Dödsmaskerna liknar varandra, men är inte identiska. Den i koppar har en kortare näsa. Den i brons verkar å andra sidan vara, av en betydligt äldre person. Huden är helt enkelt inte lika slät. Jag tror att dödsmasken i koppar, verkligen är Napoleones. Den i brons är i stället hans bror Lucianos. Han dog 1840, vid 65 års ålder. Napoleone dog samma år, som han skulle ha fyllt 52. Dessutom finns samtida vittnesmål om, att hans hud var helt slät när han dog. Slutligen visar dom mest trovärdiga samtida porträtten, att Napoleone hade kort näsa. Luciano avbildas däremot, med en näsa av genomsnittlig storlek, på dom mest trovärdiga samtida porträtten. Om jag har rätt har dödsmasken i brons, en kluven haka. Fast hakans klyvning är inte nödvändigtvis så stor, som på dödsmasken i koppar. Jag har ett annat foto av den i koppar, så jag vet mer exakt hur den ser ut. Det gäller inte den i brons. Det här fotot är det enda, som jag har sett av den.

Both of these are claimed to be casts of the dead Napoleone Buonaparte. The death masks are similar but not identical. The one out of copper has a shorter nose. On the other hand the one out of bronze seem to be one of a considerably older person. The skin is simply not as smooth. I think the death mask out of copper really is Napoleone’s. The one out of bronze is instead his brother Luciano's. He died in 1840 at the age of 65. Napoleone died the same year as he would have turned 52. Furthermore, there are contemporary eyewitness accounts of his skin being completely smooth when he died. Finally, the most reliable contemporary portraits show that Napoleone had a short nose. Luciano is in contrast depicted with a nose of average length on the most reliable contemporary portraits. If I am correct the death mask out of bronze has a cleft chin. However, the cleft of the chin is not necessarily as large as in the death mask out of copper. I have another photo of the one out of copper so I know how it looks more exactly. This don’t hold true for the one out of bronze. This photo is the only one I have seen of it.

Dödsmasken ovan är gjord av brons.

The death mask above is made out of copper.

Paleontologi / Palaeontology

Animals from the TV series Walking with Beasts:

Djur från teveserien Odjurens Tid:

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 1:a oktober 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 1st of October 2021.

Djur från teveserien Dinosauriernas Tid:

Animals from the TV series Walking with Dinosaurs:

Dom tidsperioder som omnämns, är inom dom senaste 252 miljoner åren. Jag ska förklara dom var för sej. Notera att kontinenterna flyttat sej, under tidernas gång. Fast det går så långsamt att det krävs miljoner år, för att göra någon större skillnad.

Senast ändrad den 1:a oktober 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Förklaring av tidsperioder

3. Krita var för 145 – 66 miljoner år sedan. Under perioden splittrades Pangeas båda halvor, i olika kontinenter, som ungefär motsvara dagens. Undantaget var Australien och Antarktis, som fortfarande satt ihop som förut. Det fanns sydlig polaris i början, men den tycks helt ha smält bort. I mitten och slutet av perioden, fanns sannolikt ingen inlandsis alls.
3.0.1. Fjärde delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej precis i början av krita. Den äger rum kring kusterna av Nordatlanten, som nyligen börjat bildas. Kuster och öar täcktes mer eller mindre, av subtropiska monsunskogar. Där levde Utahraptor och Iguanodon.
3.0.2. Femte delen utspelar sej i mitten av krita. Den äger rum i södra Australien.  Området där den utspelar sej, låg då söder om södra polcirkeln. Men eftersom klimatet var så varmt, täcktes det av öppna, tempererade skogar. Där levde Leallynasaura och Koolasuchus.
3.0.3. Ett specialavsnitt som spelats in senare, utspelar sej mot slutet av krita. Området där det äger rum, är nuvarande östra Centralasien. Området var subtropiskt, och bevuxet med skog. Där levde Mononykus och Therizinosaurus.
3.0.4. Sjätte och sista delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej precis vid kritatidens slut. Den äger rum i ett område, som motsvara nuvarande Montana i USA, och omkringliggande områden. Området där den utspelar sej, täcktes då av subtropisk monsunskog. Där levde Ankylosaurus och Tyrannosaurus.

5.0. Kvartär utgör dom senaste 2,6 miljoner åren. Kontinenterna har knappt hunnit flytta sej alls, på den relativt korta tiden. Däremot har klimatet varierat mycket, mellan långa och kalla istider, och varmare perioder mellan dom. Dessutom tycks det ha blivit kallare, för varje istidsperiod.
5.0.1. Femte delen av Odjurens Tid, utspelar sej för en miljon år sedan. Den äger rum i nuvarande Paraguay. Området där den utspelar sej, var då en tropisk savann. Förutom en del djur som fortfarande finns, levde där Doedicurus, Macrauchenia patachonicaMegatherium americanum och Smilodon populator (sabeltandad katt).
5.0.2. Sjätte och sista delen av Odjurens Tid, utspelar sej för 30,000 år sedan. Den äger rum i Västeuropa. På grund av det då mycket kallare klimatet, täcktes stora delar av Nordeuropa av is. Söder om isen fanns ett band av tundra. Den följdes av slätter med en blandning av växter, som nu växer på tundror och stäpper. Den följdes i sin tur, av öppna skogar av barrträd. Tillsammans med djur som finns än idag, levde där Coelodonta antiquitatis (ullhårig noshörning) och Megaloceros giganteus (jättehjort).

1. Trias var för 252 – 201 miljoner år sedan. Under större delen av perioden, fanns det bara en landmassa, som var stor nog att kallas kontinent. Den har fått namnet ”Pangea”, vilket betyder ”allt land”. I princip utgjorde den en sammansmältning, av dom allra flesta större landmassor idag. Under perioden var klimatet så varmt, att inga polarisar existerade. Eftersom Pangea var så pass stor, var det också en torr värld.
1.0.1. Första delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej mot slutet av trias. Den äger rum i nuvarande sydvästra USA. Området där den utspelar sej, var då en tropisk savann, med regntid under norra halvklotets vinter. Där levde PostosuchusPlacerias och cynodonterna.

2. Jura var för 201 – 145 miljoner år sedan. Under den här perioden, började Pangea splittras. Södra delen av Nordatlanten bildades, och skilde Afrika från Nordamerika. På så sätt delades Pangea, i en nordlig och en sydlig del. Det största avståndet till havet minskade, vilket gjorde klimatet fuktigare. I slutet av perioden, bildades en liten inlandsis, i nuvarande Antarktis. Däremot fanns ingen nordlig polaris.
2.0.1. Andra delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej mot slutet av jura. Den äger rum i nuvarande västra USA. Regionen där den utspelar sej, utgjordes av tropiska och subtropiska skogar och slätter. (Olika områden kan ha fått mest regn, vid olika tider på året.) Där levde Brachiosaurus och Diplodocus.
2.0.2. Tredje delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej precis i slutet av jura. Den äger rum i nuvarande Sydeuropa, som då till stor del låg under vatten. Havet var varmt och grunt, och hade gott om korallrev. Ingen av djuren på listan levde där då.

4. Tertiär (66 – 2,6 miljoner år sedan), med dom ofta använda underperioderna:
4.1. Paleocen var för 66 – 56 miljoner år sedan. Inget avsnitt av Odjurens Tid, utspelar sej då.
4.2. Eocen var för 56 – 34 miljoner år sedan. Den här perioden hade det varmaste klimatet, under dom senaste 65 miljoner åren. Först vid slutet av perioden, började Antarktis' inlandsis bildas. Vid det laget hade Australien lossnat från Antarktis. Den nordligaste delen av Atlanten, hade också börjat bildas. På så sätt hade dom kontinenter uppstått, som vi har idag.
4.2.1. Första delen av Odjurens Tid, utspelar sej i början av eocen. Den äger rum i nuvarande Tyskland. Området där den utspelar sej, var då täckt av subtropisk regnskog. Där levde Propalaeotherium och Leptictidium tobieni.
4.2.2. Andra delen av Odjurens Tid, utspelar sej i slutet av eocen. Den äger rum i nuvarande Pakistan, som då delvis täcktes av hav. Kusterna hade mangrover och slätter, där Embolotherium andrewsi levde.
4.3. Oligocen var för 34 – 23 miljoner år sedan. Under den här perioden, fortsatte klimatet att kylas ner. Det innebar också ett torrare klimat, eftersom kallare luft kan hålla mindre fuktighet.
4.3.1. Tredje delen av Odjurens Tid, utspelar sej i slutet av oligocen. Den äger rum i nuvarande Mongoliet. Området där den utspelar sej, var då täckt av subtropisk savann, med regntid under norra halvklotets sommar. Där levde ParaceratheriumCynodictisEntelodon och Hyaenodon gigas.
4.4. Miocen var för 23 – 5 miljoner år sedan. Inget avsnitt av Odjurens Tid, utspelar sej då.
4.5. Pliocen var för 5 – 2,6 miljoner år sedan. Vid det laget hade det blivit så kallt, att Grönlands inlandsis började bildas. Fast i regel var det påtagligt varmare, än det är idag.
4.5.1. Fjärde delen av Odjurens Tid, utspelar sej i slutet av pliocen. Den äger rum i nuvarande Etiopien. Området där den utspelar sej, hade då glesa tropiska skogar, och tropiska savanner. Vid sidan av några djur som finns än idag, fanns Dinofelis barlowi och Ancylotherium hennigi.

Notera också att den nuvarande mänskligheten bara funnits, i ungefär 300.000 år. Människan som biologiskt släkte har funnits, enbart under kvartär. Människor har alltså inte varit med, vid några större geologiska förändringar.

The time periods mentioned are within the last 252 million years. I will explain each of them. Please note that the continents have moved through the ages. However, this process is so slow it takes millions of years to make any considerable difference.

Last changed the 24th of September 2021.

Commecial rights reserved by Lena Synnerholm.

Expanation of time periods

3. The Cretaceous was 145 – 66 million years ago. During this period Pangaea’s two halves split into different continents roughly corresponding to today’s. The exception was Australia and Antarctica which still stuck together as before. At the beginning there was a south polar ice-cap but it seems to have melted away altogether. During the middle and late Cretaceous there was probably no ice-cape at all.
3.0.1. The forth episode of Walking with Dinosaurs takes place in the beginning of the Cretaceous. It takes place around the coasts of the North Atlantic which had recently started to form. Coasts and islands where more or less covered with subtropical monsoon forest. Here Utahraptor and Iguanodon lived.
3.0.2. The fifth episode of Walking with Dinosaurs takes place at the middle of the Cretaceous. It takes place in southern Australia. The area then laid south of the Antarctic Circle. But since the climate was so warm I was covered with temperate open woodland. There Leallynasaura and Koolasuchus lived.
3.0.3. A special episode made later takes place towards the end of the Cretaceous. It takes place in present-day eastern Central Asia. The area was subtropical and covered with woodlands. There Mononykus and Therizinosaurus lived.
3.0.4. The sixth and last episode of Walking with Dinosaurs takes place at the very end of the Cretaceous. It takes place in an area corresponding to present-day Montana in the USA and surrounding areas. The area was then covered with subtropical monsoon forest. There Ankylosaurus and Tyrannosaurus lived.

5.0. The Quaternary consists of the last 2.6 million years. The continents have barely have time to move at all during this relatively short period. In contrast the climate has varied much between long and cold ice ages and warmer periods between them. Furthermore, the world seems to have become colder for each ice age period.
5.0.1. The fifth episode of Walking with Beasts takes place one million year ago. It takes place in present-day Paraguay. The area was then a tropical savannah. Besides some animals still in existence there lived DoedicurusMacrauchenia patachonicaMegatherium americanum and Smilodon populator (sabre-toothed cat).
5.0.2. The sixth and last episode of Walking with Beasts takes place 30,000 years ago. It takes place in Western Europe. Due to the then much colder climate large parts of Northern Europe was covered with ice. South of the ice was a band of tundra. This was followed by plains with a mix of plants now growing on tundra’s and steppes. This was in turn followed by open woodlands of conifers. Together with animals existing today there lived Coelodonta antiquitatis (wolly rhino) and Megaloceros giganteus (giant deer).

1. The Triassic was 252 – 201 million years ago. During most of the period there was only landmass large enough to be called a continent. It has been named “Pangaea” which means “all land”. It was essentially a fusion of most of larger landmasses which exist today. During this period climate was so warm that no polar ice caps existed. Because Pangaea was so very large it was also a dry world.
1.0.1. The first episode of Walking with Dinosaurs takes place toward the end of the Triassic. It takes place in present-day south-western United States. The area was then a tropical savannah with the wet season during the northern hemisphere winter. There PostosuchusPlacerias and the cynodonts lived.

2.0.1. The second episode of Walking with Dinosaurs takes place toward the end of the Jurassic. It takes place in present-day western United States. The area was then covered by tropical and subtropical woodlands and plains. (Different areas may have got most of their rain during different parts of the year.) There Brachiosaurus and Diplodocus lived.
2.0.2. The third episode of Walking with Dinosaurs takes place just at the end of the Jurassic. It takes place in Central Europe. The area was then largely covered by shallow and warm seas. No-one of the animals on the list lived there then.

4. The Tertiary (66 – 2.6 million years ago), with the frequently used subdivisions:
4.1. The Palaeocene was 66 – 56 million years ago. No episode of Walking with Beasts takes place during this period.
4.2. The Eocene was 56 – 34 million years ago. This period had the warmest climate during the last 65 million years.  Finally, at the end of the period the Antarctic ice sheet started to form. By then Australia had parted from Antarctica. The northernmost part of the Atlantic had also started to form. This way the continents we have today had arisen.
4.2.1. The first episode of Walking with Beasts takes place in early Eocene. It takes place in I present-day Germany. The area was then covered with subtropical rainforest. There Propalaeotherium and Leptictidium tobieni lived.
4.2.2. The second episode of Walking with Beasts takes place towards the end of the Eocene. It takes place in present-day Pakistan which was then partly covered by seas. The coasts had mangroves and plains where Embolotherium andrewsi lived.
4.3. The Oligocene was 34 – 23 million year ago. During this period the climate continued to cool down. This also meant a drier climate since drier air can hold less moisture.
4.3.1. The third episode of Walking with Beasts takes place towards the end of the Oligocene. It takes place in present-day Mongolia. The area was then covered with subtropical savannah with the rainy season during the northern summer. There ParaceratheriumCynodictisEntelodon and Hyaenodon gigas lived.
4.4. The Miocene was 23 – 5 million years ago. No episode of Walking with Beasts takes place during this period.
4.5. The Pliocene was 5 – 2.6 million year ago. By then it was so cold the Greenland ice sheet had begun to form. However, it was usually considerably warmer than it is today.
4.5.1. The forth episode of Walking with Beasts takes place towards the end of the Pliocene. It takes place in present-day Ethiopia. The area then had tropical open woodlands and savannahs. Besides a few animals existing today there lived Dinofelis barlowi and Ancylotherium hennigi.

Please note that the present-day humanity has just existed for 300,000 years. Humaninty as a biological genus has existed only during the Quaternary. As such humans have not been present during any larger geological changes.

Ancylotherium hennigi

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En stor växtätare, som levde på Afrikas savanner, under miocen och pliocen. Till skillnad från dom flesta medlemmar av sin familj, gick den inte på knogarna.  Djurfamiljen (Chalicotheriidae) finns inte kvar idag. Men hästdjur, noshörningar och tapirer, är deras närmaste släktingar. Djuret tycks ha dött ut i samband med, att våra förfäder uppfann storviltjakt. I så fall var det, helt enkelt ett för lätt byte.

A large herbivore which lived on the savannahs of Africa during the Miocene and Pliocene. In contrast with most members of its family it did not walk on its knuckles. This animal family (Chalicotheriidae) does not exist today. But horses, rhinos and tapirs are their closes living relatives. This animal seems to have become extinct in connection with our ancestors inventing big game hunting.  If so, it was simply too easy for a prey.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Ankylosaurus

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i västra Nordamerika, precis i slutet av krita. Huvudet och kroppens övre halva, var kraftigt bepansrade.  Tillsammans med den klubbliknande svansen, gjorde det den nästan osårbar för rovdjur. Möjligen kan krokodiler ha haft en chans, genom rent överraskningsmoment.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in western North America at the very end of the Cretaceous. Its head and the upper half of its body were heavily armoured. Combined with its club-like tail this made it almost invulnerable to predators. Crocodiles might possibly have had a chance only by surprise.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Brachiosaurus

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En jättelik, växtätande dinosaurie, som levde mot slutet av jura. Den levde i västra Nordamerika. Med en vikt på upp till 70 ton, var den sin tids största landdjur. Notera att den levde på savanner, där den nästan enbart åt blad från träd.

A huge herbivorous dinosaur which lived towards the end of the Jurassic. It was found in western North America. Weighting up to 70 metric tons (77 short tons or 69 long tons) it was the largest land animal of its time. Please note that it lived on savannahs where it almost only ate leaves of trees.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Chalicotherium

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Ett stort, växtätande däggdjur, som levde på savanner i Asien, under oligocen till pliocen. Liksom dom flesta medlemmar av sin familj, gick djuret på knogarna. Djurfamiljen (Chalicotheriidae) dog ut i förhistorisk tid. Dom närmaste släktingarna idag, är hästdjur, noshörningar och tapirer. Just det här släktet dog sannolikt ut, för att Asiens grässlätter blev för torra. Dom träd djuret levde av, törstade helt enkelt ihjäl.

A large, herbivorous mammal which lived on the savannahs of Asia during Oligocene to Pliocene. Like most of the members of its family it walked on its knuckles. This animal family (Chalicotheriidae) died out in prehistoric times. The closest relatives today are horses, rhinos and tapirs. This particular genus probably died out because the plains of Asia become too dry. The trees the animal lived from simply thirsted to death.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Coelodonta antiquitatis

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En köldanpassad noshörning, som levt på Eurasiens grässlätter under kvartär. Den är mera känd som ullhårig noshörning. Jag tror att den dog ut, till följd av en kombination, av mänsklig jakt och klimatförändringar.

A cold-adopted rhino living on the plains of Eurasia during the Quaternary. It is more known as the wholly rhino. I think it died out due to a combination of climate change and human hunting.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Cynodictis

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Ett stort rovdjur på Eurasiens savanner, under eocen och oligocen. Det är osäkert, om det var hälgångare eller tågångare. Djuret tillhörde familjen björnhundar (Amphicyonidae), som var släkt med både hunddjur och björnar. Familjen finns inte kvar, men jag vet inte varför.

A large carnivore which lived on the savannahs of Eurasia during the Eocene and Oligocene. It is uncertain if it was platigrade or digitigrade. This animal belonged to the bear-dog family (Amphicyonidae) which was related to both canines and bears. The family does not exist today but I don’t know why.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Cynodontia

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Representant för en grupp protodäggdjur, det vill säga övergångsformer, mellan kräldjur och däggdjur.  Dom hade en ämnesomsättning, som lång någonstans mittemellan. Djuren förökade sej, genom att lägga ägg.  Däremot hade dom sannolikt päls, och gav mjölk till sina ungar. Just det här var en medelstor köttätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias. Närmast motsvarade det en prärievarg eller schakal.

Representative of a group of proto-mammals, that is, intermediates between reptiles and mammals. They had a metabolism somewhere in-between. These animals reproduced by laying eggs. In contrast, they probably had fur and suckled its cubs. This particular one was a medium-sized carnivore living in North America towards the end of the Triassic. It was most closely comparable to a coyote or jackal.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Dinofelis barlowi

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Ett stort rovdjur, som levde under pliocen och början av kvartär. Den fanns i både Afrika, Eurasien och Nordamerika. Namnet betyder ”skräckkatt”, och det förtjänade den verkligen. Det åt nämligen våra förfäder, tills dom blev för bra på att försvara sej. Samtidigt började förmänniskorna konkurrera med dom, om alternativa bytesdjur. Så småningom dog arten ut, som resultat av det.

A large carnivore which lived during the Pliocene and early Quaternary. It could be found in Africa and Eurasia as well as North America. Its name means “terrible cat” and it really deserved it. The fact is, it eat our ancestors until these become too good at defending themselves. At the same time the pre-humans started to compete with them about alternative prey. Eventually, this species died out as a result of that.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Diplodocus

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i Nordamerika mot slutet av jura. Med sina 30 meter var den sin tids längsta landdjur. (Den tidens tyngsta landdjur, var den mer än dubbelt så tunga Brachiosaurus.)  Det bör påpekas att djuren levde på slätter, även om dom förökade sej i skogar.  Det gjorde dom genom att lägga ägg, som var stora som fotbollar.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in western North America towards the end of the Jurassic.  Measuring 30 metres (98 feet) it was the longest land animal of its time. (The heaviest land animal of at the time was the more than twice as heavy Brachiosaurus.) It should be noted these animals lived on plains but they reproduced in forests. They did this by laying eggs the size of footballs.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Doedicurus

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Ett stort, växtätande däggdjur, som levt på Sydamerikas savanner under kvartär. Det kraftigt bepansrade djuret, var närmast släkt med dagens bältor. Efter människans ankomst dog det ut, sannolikt till följd av jakt.

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America during the Quaternary.  This heavily armed animal was most closely related to today’s armadillos.  After the arrival of humans it died out likely due to hunting.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 28:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 28th of September 2021.

Embolotherium andrewsi

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Ett stort, växtätande däggdjur, som levde på Eurasiens savanner under eocen. Notera att bara hannarna hade det långa ”noshorn”, som visas på bilden. Honorna hade bara ett mycket kort horn. Båda användes sannolikt, för att förstärka ljud. Djurfamiljen (Brontotheriidae) finns inte kvar idag. Deras närmaste levande släktingar är hästdjur.

A large, herbivorous mammal which lived on the Eurasian savannahs during the Eocene. Please note that only males had the long horn on their noses shown in the image. The females had only a very short horn. Both were probably used to amplify sounds. This animal’s family (Brontotheriidae) don’t exist today. But its closest living relatives are horses.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Entelodon

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En stor köttätare, som levde på savanner i Eurasien, under eocen och oligocen. Trots sitt grisliknande utseende, var den närmare släkt med flodhästar. Jag skulle tro att dom konkurrerades ut, av medlemmar av rovdjuren.

A large, meat-eating mammal which lived on the savannahs of Eurasia during the Eocene and Oligocene.  Despite its pig-like appearance it was more closely related to hippos.  I think it was out-competed by members of the Carnivora.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Hyaenodon gigas

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En stor köttätare som levde på slätter, i Afrika, Eurasien och Nordamerika, från eocen till miocen. Djuret tillhörde en nu utdöd ordning, som går under namnet creodonter (Creodonta). Dom kan ha varit närmast släkt med rovdjuren, som till slut konkurrerade ut dom.

A large, meat-eating mammal which lived in Africa, Eurasia and North America from Eocene to Miocene. This animal belonged to a new extinct order named creodonts (Creodonta). They may have been most closely related to the carnivores which eventually out-competed them.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Iguanodon

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i mitten av krita. Släktet fanns i Nordamerika och Eurasien.  I teveserien visades två olika arter, i Europa och Nordamerika. Just den här bilden, föreställer den nordamerikanska arten. Den europeiska avbildas i serien, med en annan färgteckning (grönaktig med gula fläckar).

A gigantic herbivorous dinosaur which lived during the middle of the Cretaceous. This genus existed in North America and Eurasia. In the TV series they showed two different species in Europe and North America. This particular image shows the North American species. The European species is depicted in the series as having a different colour and pattern (greenish with yellow spots).

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Koolasuchus

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Ett stort, krokodilliknande groddjur, som levde i mitten av krita. Den fanns i sydöstra Australien, som då låg söder om polcirkeln. Trots den höga breddgraden, var området en tempererad skog. I resten av världen hade den här sortens djur, konkurrerats ut av krokodilerna. Koolasuchus klarade vintrarna där, genom att gå i dvala i grottor.  Det kunde inte krokodilerna.

A large, crocodile-like amphibian which lived during the middle of the Cretaceous. It existed in south-eastern Australia which was then south of the Antarctic circle. Despite the high latitude the area was a temperate forest. In the rest of the world this type of animal had been out-competed by crocodiles. Koolasuchus survived the winters there by hibernating in caves. The crocodiles could not do that.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Leallynasaura

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

En liten, växtätande dinosaurie, som levde i mitten av krita. Den levde i tempererade skogar, i sydöstra Australien. Jag gillar verkligen bilden, men rekonstruktionen är föråldrad. I verkligheten såg den sannolikt ut så här:

A small, herbivorous dinosaur which lived during the middle of the Cretaceous. It lived in temperate forests in south-eastern Australia. I really like this picture but the reconstruction is outdated. In reality, it probably looked like this:

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av James William Kirby.

This image is copyrighted by James William Kirby.

Bilden ovan visar sommar- och vinterdräkt. Jag vet att det ser ut, som att djuret hade päls. Fast "pälshåren" var ihåliga, och växte på samma sätt som fjädrar.

The image above shows summer and winter plumage.  I know it looks like this animal had fur.  However, the "hairs" were hollow and grew in the same way as feathers.

Leptictidium tobieni

Ett litet, allätande däggdjur, som levde i Europas skogar under eocen. Djuret härstammade sannolikt, från dom allra tidigaste moderkaksdäggdjuren. Jag skulle tro att det dog ut, när klimatet blev torrare, och skogarna blev för glesa för det.

A small, omnivorous mammal which lived in the forests of Europe during the Eocene. This animal probably descended from the very earliest placental mammals. I think it died out when the climate become drier and the forest turned into woodlands too open for it.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Macrauchenia patachonica

Ett stort växtätande däggdjur, som levde på Sydamerikas savanner. Det var under pliocen och kvartär. Det tillhörde en för Sydamerika unik grupp växtätare, med i regel tretåiga fötter. Sedan Nord- och Sydamerika fått landförbindelse, konkurrerades dom ut av hjortar, och släktingar till laman. Just den här arten blev den sista. Den tycks ha dött ut, kort före människans ankomst (för 20.000 ‒ 10.000 år sedan).

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America. This was during the Pliocene and Quaternary. It belonged to a uniquely South American group of herbivores with usually three-toed feet. After North and South America were connected they were out-competed by deer and relatives of the llama. This particular species become the last one. It seems to have died out shortly before human arrival (20,000 ‒ 10,000 years ago).

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Megaloceros giganteus

Ett stort växtätande däggdjur, som levat i Eurasien under kvartär. Ofta kallas den för ”irländsk älg”, vilket är missledande. Den var inte närmare släkt med älgen, än med andra hjortdjur, varför namnet ”jättehjort” är bättre. Jättehjorten dog så sent, som för omkring 7.000 år sedan. Det diskuteras fortfarande varför.

A large, herbivorous mammal living in Eurasia during the Quaternary. It is often called “Irish elk” which is misleading. It was no more closely related to the elk than to other deer, so the name “giant deer” is better. The giant deer died out as late as about 7,000 years ago. It is still discussed why.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Megatherium americanum

Ett jättestort växtätande däggdjur, som levde i Sydamerikas öppna landskap, från pliocen och framåt. Dom närmaste nu levande släktingarna, är sengångarna. Det dog ut till följd av jakt, ganska snart efter människans ankomst.

A gigantic, herbivorous mammal living in the open landscapes of South America from the Pliocene and on. Its closest living relatives are the slots. It died out due to hunting rather soon after human arrival.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Mononykus

En stor dinosaurie från Centralasien, som levde i slutet av krita. Den kan ha livnärt sej av myror och termiter, men det är osäkert. Om den inte gjorde det, var den säkert allätare.

A large dinosaur from Central Asia which lived at the end of the Cretaceous. It may have lived of ants and termites. If it did not it was definitely an omnivore.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Paraceratherium

En jättestor växtätare, som levde på savanner i Eurasien, under oligocen. Med en vikt på 15 – 20 ton, var den det största landdäggdjuret någonsin. Den närmaste nu levande släktingen, är sannolikt noshörningen. Till skillnad från den, åt det här djuret huvudsakligen blad. Jag skulle tro att den dog ut, när träden det betade från törstade ihjäl.

A gigantic herbivore which lived on the savannahs of Eurasia during the Oligocene. With a weight of 15 – 20 metric tons (13½ – 18 short tons or 15 – 20 long tons) it was the largest land mammal ever. Its closest living relative is probably the rhino. In contrast with it, this animal ate mostly leaves. I think it died out when the trees it browsed from thirsted to death.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Placerias

En stor växtätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias.  Som protodäggdjur hade det en ämnesomsättning, någonstans mellan däggdjurs och kräldjurs.  Det förökade sej sannolikt på samma sätt, som dom flesta kräldjur.  Däremot vet man inte i vilken grad, som djuret var pälsklätt.  Jag är inte säker på, om det behövde isolering.

A large herbivore which lived in North America towards the end of the Triassic. As a proto-mammal it had a metabolism somewhere in between those of mammals and reptiles. It probably reproduced in the same way as most reptiles. In contrast it is not know to what extent the animal was fur-covered. I am not sure if it needed isolation.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Postosuchus

Ett stort rovdjur som levde i Nordamerika, mot slutet av trias. Den tillhörde gruppen karmosinkrokodiler (Rauisuchidae), som var släktingar till krokodilerna, med betydligt högre ämnesomsättning. Jag vet inte om deras ämnesomsättning nådde upp, till nutida varmblodiga djurs nivå. Om inte borde dom kallas ”ljummenblodiga”.

A large carnivore which lived in North America towards the end of the Triassic. It belonged to the group of rauisuchids (Rauisuchidae) which were relatives of the crocodiles but with considerably higher metabolism. I don’t know if their metabolism was a high as those of present-day warm-blooded animals. If not they should be called “cool-blooded”.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Propalaeotherium

En liten växtätare, som levde i subtropiska skogar, i Eurasien under eocen. Trots sina fyrtåiga fötter, var den närmast släkt med dagens hästdjur. Jag skulle tro att den dog ut, när livsmiljön blev för torr för den.

A small herbivore which lived in subtropical forests in Eurasia during the Eocene. Despite its four-toed feet it was most closely related to today’s horses. I would think it died out when its environment become too dry to it.

Senast ändrad den 29:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 29th of September 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Smilodon populator

Ett stort rovdjur, som levt i Sydamerika under kvartär. Ofta kallas den för ”sabeltandad tiger”. Men den var inte närmare släkt med tigrar, än med andra nutida kattdjur. Dessutom levde katten troligen i flock. Jag tror att den dog ut, till följd av brist på byten. Kontinentens största djur utrotades av människan, som dessutom konkurrerade med den, om alternativa bytesdjur.

A large carnivore living in South America during the Quaternary.  It is often called “sabre-toothed tiger”. But it was no more closely related to tigers than to other present-day felines. Furthermore, this cat likely lived in packs. I think it died out due to defiance in prey. The continent’s largest animals were hunted to extinction by humans who also competed with it for alternative prey.

Senast ändrad den 1:a oktober 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 1st of October 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Therizinosaurus

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i Centralasien i slutet av krita. På samma sätt som nutidens panda, var den ett huvudsakligen växtätande djur, som härstammade från ett rovdjur. Det är därför den tros ha liknat en rovdinosaurie, trots att den var växtätare.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in Central Asia at the end of the Cretaceous. Like the present-day panda it was a mostly herbivorous animal which descended from a carnivore. This why it is thought to have resembled a carnivorous dinosaur despite being an herbivore.

Senast ändrad den 1:a oktober 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 1st of October 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Tyrannosaurus

Ett jättestort rovdjur, som levde precis i slutet av krita.  Djuret levde i västra Nordamerika, där det var regionens största rovdjur. Trots att det inte härstammade från fåglar, kan det närmast beskrivas som en icke-flygande fågel, stor som en elefant och med huggtänder. Den är sannolikt den mest berömda, av alla dinosaurier.

A gigantic carnivore which lived at the very end of the Cretaceous. This animal lived in western North America where it was the largest carnivore of the region. Despite not descending from birds it can best be described as an elephant-sized, flightless bird with fangs. It is probably the most famous of all dinosaurs.

Senast ändrad den 1:a oktober 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 1st of October 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Utahraptor

En stor, köttätande dinosaurie, som levde i Nordamerika, i mitten av krita. I verkligheten var den sannolikt befjädrad, men annars stämmer anatomin. Den har stått modell för sauriernas, i Skymningshem: Andra Imperiet.

A large, carnivorous dinosaur which lived in North America during the middle of the Cretaceous. In real life it was likely feathered but the rest of the anatomy is correct. It was the model for the saurians’ in Second Empire.

Senast ändrad den 1:a oktober 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 1st of October 2021.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Bilden har upphovsrätt av BBC.

This image is copyrighted by BBC.

Världen för 18.000 år sedan. / The World 18,000 years ago.

Alla kartor utom den sista, är baserade på den här. Ingen av dom har någon upphovsrätt.

All maps other than the last one are based on this one.  No-one of them has any copyright.

Version with English legend.

Version med engelsk teckenförklaring.

Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from left to right.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 11:e oktober 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 11th of Oktober 2021.

Version med svensk teckenförklaring.

Version with Swedish legend.

Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from right to left.

Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Sonocentric (China centred) version adopted for languages written from left to right.

Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from right to left.

Utan mänskliga ingrepp, skulle idag se ut, ungefär som på kartan nedan.  Den är baserad på den här kartan, som har en annan projektion.  Skillnaderna i kontinenternas lägen, beror enbart på det.

Without human intervention the world of today would look approximately as on the map below.  It is based on this map which uses a different map projection.  The differences in the positions of the continents are entirely due to this.

På den här kartan är haven vita, av rent praktiska skäl.  (Det är oklart var kartans kanter är.)  Mörkare blått är sötvattenssjöar, och ljusare blått bräckta sjöar.  Både inlandsisar och köldöknar, är på den här kartan gråa.  Annars är teckenförklaringen densamma, som på dom övre kartorna.

Notera avsaknaden av tundrastäpp, på den sista kartan.  Det finns så lite kvar av den idag, att den inte kommit med på originalkartan.

On this map the seas are white for purely practical reasons.  (It is unclear where the edges of the map are.)  Darker blue are sweet water lakes and lighter blue brackish lakes.  Both ice sheets and cold deserts are on this map grey.  Otherwise, the legend is the same as on the upper maps.
Please note the lack of tundra-steppe on the last map.  There is so little of it left today that it is not shown on the original map.

Planetäventyr / Planetary Romance

Den här sidan kommer att ägnas, åt min tolkning av Alverfolket.

This page will be devoted to my interpretation of ElfQuest.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 31:a augusti 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 31st of august 2021.

Rymdopera / Space Opera

Det här är en samling resurser till rollspelet Skymningshem: Andra Impeiet.

This is a collection of resources for the roleplaying game Second Empire.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 24th of September 2021.

Ahira 

Altarrs Höga Rike. 

Altherna 

Angesisk skrift. 

Ang-No-Se 

Di Veld.

Elfackla

Federationen Althea.

Fojjobba 

Fo'ur 

Gorsingism 

Gårdinn 

Iynisin 

Kenntkyrkan 

Khenoke 

Kutakism 

Lamark 

Mibbajnenn 

Moga 

Monnyjja 

Myslem 

Måcku 

Naurism 

Necheriifoo 

Nån Rösax. 

Obokyt 

Obokyta 

Ohuny 

Olukonia 

Pejora 

Posikyrkan 

Ryning 

Sankt Inri Kyrka. 

Santovasku 

Saurie 

Sex Stammar. 

Shaya 

Siminatessa 

Säfa Måckum. 

Thrakinde 

Tickoapianna 

Vänyjåska siffor. 

Ahira 

The High Kingdom of Altarr. 

Altherna 

Angesian writing system.  

Ang-No-Se 

Di Veld.

Electric torch. 

Federation of Althea.

Fojjobba 

Althea Four.  

Gorsingism 

Gaardinn 

Iynisin 

Kennt Church.  

Khenoke 

Kutakism 

Lamark 

Mibbajnenn 

Moga 

Monnyjja 

Myslem 

Maacku 

Naurism 

Necheriifoo 

Naan Roesax. 

Obokyt 

Obokyta 

Ohuny 

Olukonia 

Pejora 

Posi Church.  

Ryning 

Church of Saint Inri. 

Santovasku 

Saurian 

Six Tribes. 

Shaya 

Siminatessa 

Saefa Maackum. 

Thrakinde 

Tickoapianna 

Vaenyjan numerals.  

Sajensfiktjen / Science Fiction

Blandade saker som alla är tänkta, att äga rum längre fram i tiden, än när dom gjordes.

Mixed things all intended to take place later in time than when they were made.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 24:e september 2021.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Last changed th 24th of September 2021.

Den Bonapartiska klonen - ett slags fiktiv biografi jag skrev, i slutet av 2010.

The Bonapartic clone - a kind of fictitious biography I wrote at the end of 2010.

Chakat - en blyertsteckning av en varelse, som Bernard Dove hittat på.

Chakat - a pencil sketch of a being made up by Bernard Dove.

Fritt Fall - utdrag ur en webbserie, skapad av Mark Stanley.

• Fritt Fall 71 – 73. 
• Fritt Fall 206 med svensk översättning. 
• Fritt Fall 433 – 435 utan text. 
• Fritt Fall 1143 – 1146. 
• Florence och Nickel. 
• Fritt Fall 1400. 

Freefall - excepts from a webcomic created by Mark Stanley.

• Freefall 71 – 73. 
• Freefall 206 with Swedish translation. 
• Freefall 433 – 435 without text. 
• Freefall 1143 – 1146. 
• Florence and Nickel. 
• Freefall 1400.