Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Olukonia

Olukonia [ɔlʊkɔnɪa] löste mysteriet med shayornas ursprung. När folk från Federationen Althea landade, var planeten obebodd. Man har hittat ruiner, av ett dussin utposter, från det Första Imperiet. Däremot finns inga tecken på storskaligt jordbruk, under dom senaste tiotusentals åren. Hela planeten verkar i stället ha avsatts, som någon form av naturreservat.
En möjlig förklaring är planetens kombination, av helt olika livsformer, vars ostörda interaktion man ville studera. Biokemiska undersökningar visar, att dom har tre olika ursprung. Ett av dom matchar människans. Ett annat matchar dom inhemska livsformerna, som finns på Gårdinn. Det tredje ursprunget är inhemskt.
Folk från Federationen Althea, landade först på Olukonia, år 4146 e.Kr. (1680 efter Nedstigandet). Eftersom den var obebodd, blev den snabbt koloni till Setovar. Kartan nedan visar vegetationszonerna, före den koloniseringen.

Olukonia [ɔlʊkɔnɪa] solved the mystery of the shayas' origin. When people from the Federation of Althea landed the planet was uninhabited. They have found ruins of a dozen outposts from the First Empire. In contrast, there are no signs of large-scale agriculture during the last tenmillennia. The entire planet instead seams to have been set off as some sort of natural reserve.
A possible explanation is the planet's combination of entirely different life-forms which undisturbed interactions they wanted to study. Biochemical examinations show them to have three different origins. One of them matches humanity's. Another one matches the indigenous life-forms of Gaardinn. The third origin is indigenous.
People from the Federation of Althea first landed on Olukonia in 4146 AD. Since the planet was uninhabited it soon became a colony of Setovar. The map below shows the vegetation zones before this colonisation.

Kontinenterna heter (medsols från nordväst till sydväst) Tunra [tʊnra], Zipos [zɪpↄs], Lalna [lalna], Losa [lɔsa], Yheda [yheda], Kartas [kartas] och Thiros [θɪrɔs].

The continents are named (clockwise from northwest to southwest) Tunra [tʊnra], Zipos [zɪpↄs], Lalna [lalna], Losa [lɔsa], Yheda [yheda], Kartas [kartas] and Thiros [θɪrɔs].


The legend translates as follows:
Ishav.
 Polar seas.
Övriga hav.
 Other seas.
Sötvattenssjöar.
 Sweet water lakes.
Istäckt land och köldöken.
 Ice covered land and polar desert.
Tundra.
 Tundra.
Berg vars toppar har permafrost.
 Mountains which tops has permafrost.
Kalltempererad skog.
 Cold temperate forest/woodland.
Varmtempererad skog.
 Warm temperate forest/woodland.
Varmtempererad grässlätt.
 Warm temperate grassland.
Subtropisk grässlätt med vinterregn.
 Subtropical grassland with winter rain.
Subtropisk skog med vinterregn.
 Subtropical forest/woodland with winter rain.
Subtropisk skog med sommarregn.
 Subtropical forest/woodland with summer rain.
Subtropisk grässlätt med sommarregn.
 Subtropical grassland with summer rain.
Subtropisk öken.
 Subtropical desert.
Tropisk öken.
 Tropical desert.
Tropisk grässlätt.
 Tropical grassland.
Tropisk skog med årstidsregn.
 Tropical forest with seasonal rain.
Tropisk regnskog.
 Tropical rainforest.

År 4170 e. Kr. (1704 efter Nedstigandet) har planeten en befolkning, på ungefär 50.000.  Dom flesta bor på kontinenten Kartas, där en infrastruktur börjat byggas upp.

In 4170 A.D. this planet has a population of about 50,000.  Most live on the continent of Kartas where an infrastructure has started to be built.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 28:e oktober 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 28th of October 2019.