Altarrs Höga Rike / High Kingdom of Altarr

Altarrs Höga Rike

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it in Paint.

Det här är symbolen för en, av Federationen Altheas medlemsstater. Den är en monarki där makten hos kungen (eller drottningen), och hans (eller hennes) meritokratiska råd, balanseras av ett folkvalt parlament. Handelsrättigheter inom Altarrs Höga Rike, fungerar som feodala förläningar. Rätten till dom är inte ärftliga, utan tillsätts meritokratiskt. Fast högre utbildning är så pass dyr, att mindre än tre procent av befolkningen har råd.
Altariskan är dotterspråk till franska. Den altarriska kulturen är rätt hierarkisk, med starka ridderliga drag. Men lustigt nog har det blivit så, att kulturella skillnader mellan könen, har försvunnit nästan helt.
Staten är uppkallad efter planeten Altarr, där den först uppstod. Med en befolkning på 20 miljarder, är den en av Federationens folkrikaste. Den är en superjord, med 15 procent högre tyngdkraft än Jorden. Ytan utgörs till 40 procent av land. Den har kraftigt anpassats, för att kunna försörja mer folk. På land finns det bara två typer, av något som kan kallas vildmark kvar. Det ena är sluttningarna, på fortfarande aktiva vulkaner. Det andra är dom högsta och brantaste delarna, av planetens andra berg.

Altarr koloniserades år 2253 e Kr, av franskspråkiga rymdnazister (nazistliknande rymdfarare). Tyvärr hade dom ytterst vidskeplig syn på ärftlighet. Det innebar att dom flesta kolonister, inte tilläts få biologiska barn. I stället var dom tvungna, att uppfostra genetiska kolonister. Ägg- och spermadonatorerna till dom, var alla svenskar och norrmän, som också var blonda och blåögda. Nu fanns det inte så många sådana, som ställde upp som donatorer. Så det blev en del inavel i början. Resultatet är en befolkning, som är 3/4 blond. Mer än häften är platinablond, och en av 20 är rödhårig. Dessutom har 4/5 ljusa ögon. För övrigt ser dom ut som nordeuropéer, om än märkbart kortare.

This is the symbol of one of the Federation of Althea's member states. It is a monarchy where the power of the king (or queen) and his (or her) meritocratic council is balanced by an elected parliament. Trading rights within the High Kingdom of Altarr work like feudal fiefdoms. The right to these are not hereditary, instead, they are meritocratically appointed. However, higher education is so expensive that less than three percent of the population can afford it.
Altarrian is a daughter language of French. The Altarrian culture is quite hierarchical with a strong knightly touch. But curiously it has ended up so that cultural differences between the genders have almost entirely disappeared.
The state is named for planet Altarr were it first developed. With a population of 20 thousand million it is one of the most populated in the Federation. It is a 
super-earth with 15 per-cent higher gravity than the Earth. The surface is 40 percent landmass. It has been heavily adopted to sustain more people. On land there are only two types of what can be considered wilderness left. One is the slopes of still active volcanoes. The other one is the tallest and steepest parts of the planet's other mountains.

Altarr was colonised in 2253 AD by French-spoken space Nazis (Nazi-like space-farers). Unfortunately, these had an extremely superstitious view of genetics. This meant most colonists were not allowed to have biological children. Instead, they were forced to raise genetic colonists. The egg and sperm donors of them were all Swedes and Norwegians which were also blonde and blue eyed. Now, there was not that many such accepting to donate. So there was some inbreeding early on. The result was a population which is 3/4 blonde. More than half is platinum blonde and one in 20 is a redhead. Furthermore, 4/5 has light eyes. Otherwise, they look like North Europeans albeit noticeably shorter.

Upphovsrätt av Simon Berger och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 15:e januari 2024.

Copyrighted by Simon Berger and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 15th of January 2024.