Den ursprungliga bilden, är gjord med blyerts och tuschpennor.  Sedan har den skannats in, och retuscherats i Microsoft Paint.

The original image has been made with pencil and markers.  Then it has been scanned and retouched with Microsoft Paint.

Kartan ovan visar ursprunglig vegetation.  Grönt är skogar, gult är slätter, och brunt tundra och berg.  Vitt är istäcken, ljusblått är istäckt hav, och mörkblått andra hav.

The map above shows original vegetation.  Green is forest and open woodland, yellow is plains, and brown is tundra and mountains.  White is ice sheets, light blue ice-covered seas and dark blue other seas.

Rött på kartan är landgränser, och orange ungefärliga gränser i havet.  Dom olika kontinenternas namn, står skrivna på kartan ovan.

Red on the map are borders on land and orange approximate borders in the sea.  The names of the continents are written on the map above.  They are pronounced [fih], [fha], [ɪpo], [njə] and [əŋd].

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e april 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 28th of April 2024.

Gårdinn utan text

Planeten Gårdinn [gordɪn] har en storlek och tyngdkraft, som ligger obetydligt över Jordens. Axellutningen är bara 3 1/2 grader. Å andra sidan är Gårdinns bana kring sin sol, cirka tio gånger så elliptisk, som Jordens bana kring vår. Det ger påtagliga årstidsskillnader i temperatur, över hela planeten.

Planet Gaardinn [gordɪn] has a size and gravity only slightly higher than that of the Earth. Its axial tilt is only 3 1/2 degrees. On the other hand Gårdinn's orbit around its sun is about ten times as elliptical as the Earth's orbit around ours. This causes considerable seasonal temperature differences over the entire planet.

Gårdinn med text

Kontinenternas inhemska befolkning härstammar, från olika delar av Jorden. Den i Fiho härstammar från Brasilien, och den i Fåhha från Sydafrika. (Det senare innebär främst folk, av inhemskt afrikanskt eller blandat ursprung.) Ippos härstammar från Indien, och Engdås från Kina. Den inhemska befolkningen i Nåjje, härstammar från olika europeiska folk. Ättlingarna till svenskar märks mest, följt av ättlingar till fransmän.
Gårdinn har 13 självständiga stater, och fem kolonialmakter. Dom självständiga staterna är:
1. Ang-No-Se
2. Ejjummupa
3. Fojjobba
4. Gäddickopå
5. Ihudå
6. Junnuppi
7. Necheriifoo
8. Nån Rösax
9. Ohuny
10. Tyffoti
11. Tåmmåmmisji
12. Yssotjyhy
13. Ösjissuny
Dom fem kolonialmakterna är:
14. Khenoke
15. Lamark
16. Pejora
17. Santovasku
18. Sex Stammar
Invånarna odlar havre, majs, potatis och vete. Dom odlar vissa inhemska buskar och träd, för sina ätbara frukter. Ett inhemskt träd odlas för sin bark, som invånarna använder som krydda. Man håller även kor, får, höns, hundar och katter. Ett inhemskt, växtätande fyrfotadjur, hålls också som boskap.

The indigenous populations of the continents descend from different parts of the Earth. The one in Fiho descend from Brazil and the one in Fåhha from South Africa. (The later means mostly people of indigenous or mixed origin.) Ippo's descend from India and Engdå's from China. The indigenous population of Nåjje descend from different European peoples. The descendants of Swedes are most noticeable followed by those of French descent.
Gaardinn has 13 independent states and five colonial powers. The independent states are:

1. Ang-No-Se
2. Ejjummupa
3. Fojjobba
4. Gäddickopå
5. Ihudå
6. Junnuppi
7. Necheriifoo
8. Nån Rösax
9. Ohuny
10. Tyffoti
11. Tåmmåmmisji
12. Yssotjyhy
13. Ösjissuny

The five colonial powers are:

14. Khenoke
15. Lamark
16. Pejora
17. Santovasku

18. Six Tribes

The inhabitants cultivate maize, oat, potatoes and wheat. They cultivate some indigenous shrubs and trees for their eatable fruits. An indigenous tree is cultivated for its bark which the inhabitants use as a spice. They also keep cows, sheep, chickens, dogs and cats. An indigenous, herbivorous, four-footed animal is kept as livestock as well.