Den här undersidan ändrades senast den 4:e september 2023.

Maria Łączyńska (1786 – 1817) var en polsk jordägare. Hon var gift två gånger. 1805 – 12 var hon gift, med jordägaren Anastazy Walewski, som också var polack. (Hon fick då efternamnet Walewska, som är femininum av Walewski.) Medan hon var gift med honom, hade hon sönerna Antoni och Aleksander.  Atonis faderskap är osäkret. Men Aleksander har bekräftats vara son, till älskaren Napoleone Buonaparte. När hon skiljde sej från Anastazy, fick hon hälften av hans jordegendomar. Det var så hon blev jordägare. 1816 gifte hon om sej, med Filippo Antonio d’Ornano (1784 - 1863), som var en korsikansk officer. (Han var också syssling, till Marias tidigare älskare.) Med honom fick hon sonen Rudolf-August, kort innan hon dog.  Men hennes död verkar inte ha haft med förlossningen att göra.

Målningen är skannad från ett vykort.  Den har ingen upphovsrätt.

This page was last changed the 4th of September 2023.

Maria Łączyńska (1786 – 1817) was a Polish landowner. She was married twice. 1805 – 12 she was married to the landowner Anastazy Walewski who was also a Pole. (She then got the surname Walewska which is the feminine of Walewski.) While she was married to him she had the sons Antoni and Aleksander. Antoni’s fatherhood is uncerain. But Aleksaner has been verified to be the son of her lover Napoleone Buonaparte. When she divorced from Anastazy she got half of his lands. This is how she became landowner. In 1816 she remarried Filippo Antonio d’Ornano (1784 - 1863) who was a Corsican military officer. (He was the second cousin of Maria's former lover as well.) With him she got the son Rudolf-August shortly before she died.  But her death does not seem to have had anything with her delivery to do.

This painting is scanned from a postcard.  It has no copyright.

Maria Łączyńska