Vänyjåska sifror / Vaenyjan numerals

Det vanligaste siffersystemet, som används av måcku.  Det funkar som våra arabiska (ursprungligen indiska) siffror, men har åtta som bas.  Följaktligen står dom för 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 0.
Ordet ”vänyjå” [vænyj
ɔ] syftar på ett språk, som är släkt med obokyta.  Dom måcku som uppfann siffersystemet, talade det språket.  Det är därför det heter så.

The most common numeral system used by maacku.  It works like our Arabic (originally Indian) numerals but has eight as its base.  Consequently, they stand for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 0.
The word ”vaenyjaa” [vænyj
ɔ] refers to a language related to Obokytan.  The maacku which invented this numbering system spoke this language.  This is why it is named so.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Vänyjåska siffror

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 15:e april 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 15th of April 2024.