Kartorna är gjorda i Microsoft Paint, baserade på en världskarta, i Mollweides projektion.  Teckenförklaringar är helt gjorda i Paint.

The maps are made with Microsoft Paint based on a world map using the Mollweide projection.  Legends are entirely made with Paint.

Ahira [ahıra] är en planet, som är av cirka 3/4 Jordens storlek.  Till det har den bara 90%, av Jordens densitet.  Resultatet är 86%, av Jordens gravitation.  Planeten har plattektonik, men den är betydligt långsammare än Jordens.  Med en ålder på mindre än en miljard år, är en egentligen alldeles för ung, för att ha flercelligt liv.  Förklaringen är att planeten terraformerats, för omkring 66 miljoner år sedan.  Fast varelserna som terraformerade den, har varit utdöda i tiotals miljoner år.

Ahira [ahıra] is a planet of about 3/4 the size of the Earth.  In addition, it has only 90 percent of the Earth’s density.  The result is 86% of the Earth’s gravity.  The planet has plate tectonics but it is considerably slower than the Earth’s.  With an age of less than a thousand million years it is actually far too young to have multicellular life.  The explanation is that the planet was terraformed about 66 million years ago.  However, the beings which terraformed it has been extinct for tens of millions of years.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Karta som visar Ahiras vegetationszoner:

Map showing Ahira's vegetation zones:

Ahiras vegetationszoner
Teckenförklaring till Ahiras vegetationszoner

Planeten koloniserades av iynisin, år 2064 e Kr.  Dom var förrymda supersoldater, som använde ett cirka 500 år gammalt utomjordiskt stjärnskepp.  Kolonisterna utgjordes enbart, av 400 – 500 tonåringar, som hade en del teoretisk kunskap.  Däremot hade dom nästan ingen praktisk erfarenhet, som var användbar på Ahira.  Dom första åren gjorde man allt, för att så många som möjligt skulle överleva.  Resultatet var en jägar-samlarsamhälle, organiserat i klaner.  Man hade formaliserad konfliktlösning, men inget formellt politiskt ledarskap.
År 2267 hittades Ahira, av människor från det Första Imperiet.  Iynisin ville då inte ha någon teknik, som dom inte kunde tillverka själva.  Så människorna lärde dom en lång rad, av lågteknologiska hantverk.  Tillsammans med iynisin utvecklade dom ett jordbruk, som var ekologiskt och lågteknologiskt.  Dessutom lärde människorna iynisin, hur man skulle undvika dom värsta bieffekterna, av livet som bönder och herdar.  Resultatet var en befolkningsexplosion, som varade fram till mitten av 2500-talet.  Därefter mattades folkökningen av, för att till slut nästan upphöra.
Dom mest progressiva av iynisin, hade valt att lämna Ahira, och slå sej ner på andra världar.  När det Första Imperiet föll, förlorade dom kontakten med varandra.  En av dom grupperna var den på Fo'ur, som ordet iynisin ursprungligen syftade på.

Federationen Althea återupptäckte Ahira, år 4155 e Kr (1689 efter Nedstigandet).  Eftersom människorna aldrig var tillräckligt många, för att bygga upp en livskraftig population, befolkades planeten enbart av iynisin.  Det stod snart klart att Ahiras befolkning, inte ville ha med andra iynisin att göra.  Ahirin som dom kom att kallas, fick rätt till det land dom själva bebodde.  Dessutom fick dom formell rätt, till en bred zon runt omkring det.  Resten av planeten delades upp, mellan Fo'urs 13 nationer.  Kartan nedan visar hur.

This planet was colonised by iynisin in 2064 AD.  These were escaped super-soldiers which used an about 500 years old alien starship.  The colonists only consisted of 400 – 500 teenagers possessing some theoretical knowledge.  In contrast they had almost no practical experience useful on Ahira.  The first years they did everything to assure the survival of as many as possible.  The result was a hunter-gatherer society organised in clans.  They had formalised conflict solving but no formal political leadership.
In 2267 humans from the 
First Empire found Ahira.  The iynisin then did not want any technology which they could not make themselves.  So the humans taught them a long row of low-tech handicrafts.  Together with iynisin they developed an agriculture which was both organic and low-tech.  Furthermore, the humans taught the iynisin how to avoid the worst by-effects of life as farmers and herders.  The result was a population explosion which lasted until the middle of the 26th century.  After that the population growth started to 
decrease by itself until it eventually almost stopped.

The most progressive of the iynisin had chosen to leave Ahira and settle on different worlds.  When the First Empire fell, they lost contact with each other.  One of these groups was the one on Althea Four which the word iynisin first refereed to.
The Federation of Althea rediscovered Ahira in 4155 AD.  Since the humans were never numerous enough to build up a viable population the planet was populated entirely by iynisin.  It was soon made clear that Ahira's population did not want to have anything with other iynisin to do.  The Ahirin as they came to be called were given the right to the land they inhabited themselves.  Moreover, they got formal right to a broad belt around it.  The rest of the planet has been cut up between the 13 nations of Althea Four.  The map below shows how.

Ahiras politiska indelning

The first three paragraphs of the legend read: 
Ahirins land.
 
Ahirin’s land.
Obefolkad buffertzon (tillhör formellt ahirin).
 
Uninhabited buffer zone (formally belongs to the Ahirin).
Hav och saltsjöar (inga anspråk).
 Seas and salt lakes (no claims).
Sex Stammar means 
Six Tribes.  The word södra means southern.  The rest are just geographical names with no present-day English equivalent.

Teckenförklaring till Ahiras politiska indelning

Seas.

Salt lakes.

Mountain glaciers.

Mountains which peaks has permafrost.

Scrubland on mountains in the tropics.

Tundra.

Cold temperate grassland.

Cold temperate forest and woodland.

Warm temperate forest and woodland.

Warm temperate grassland.

Temperate desert.

Subtropical grassland with winter rain.

Subtropical forest and woodland with winter rain.

Subtropical forest and woodland with summer rain.

Subtropical grassland with summer rain.

Subtropical desert.

Tropical desert.

Tropical grassland.

Tropical forest with seasonal rain.

Tropical rainforest.