Lena Synnerholms webbsida. / Lena Synnerholm's website.

Den här webbplatsen har som ursprungliga avsikt, att göra några av mina filer, tillgängliga på Nätet. Det finns också en hel del information kring dom. All informationen är uppdelad, på olika ämnen. Dom listas ovan, av rent praktiska skäl.

This website has as its original purpose to make some of my files accessible on the Net. There is also a great deal of information around these. All this information is divided into different subjects. These are listed above for purely practical reasons.