Den här undersidan ändrades senast den 10:e januari 2024.

Båda dom här påstås vara avgjutningar, av den döde Napoleone Buonaparte. Dödsmaskerna liknar varandra, men är inte identiska. Den i koppar har en kortare näsa. Den i brons verkar å andra sidan vara, av en betydligt äldre person. Huden är helt enkelt inte lika slät. Jag tror att dödsmasken i koppar, verkligen är Napoleones. Den i brons är i stället hans bror Lucianos. Han dog 1840, vid 65 års ålder. Napoleone dog samma år, som han skulle ha fyllt 52. Dessutom finns samtida vittnesmål om, att hans hud var helt slät när han dog. Slutligen visar dom mest trovärdiga samtida porträtten, att Napoleone hade kort näsa. Luciano avbildas däremot, med en näsa av genomsnittlig storlek, på dom mest trovärdiga samtida porträtten. Om jag har rätt har dödsmasken i brons, en kluven haka. Fast hakans klyvning är inte nödvändigtvis så stor, som på dödsmasken i koppar. Jag har ett annat foto av den i koppar, så jag vet mer exakt hur den ser ut. Det gäller inte den i brons. Det här fotot är det enda, som jag har sett av den.

Dödsmasken till vänster är gjord av koppar.  Den till höger är gjord av brons.

Båda fotona har okänd upphovsrättsstatus.

This page was last changed the 10th of January 2024.

Both these are claimed to be casts of the dead Napoleone Buonaparte. The death masks are similar but not identical. The one out of copper has a shorter nose. On the other hand the one out of bronze seem to be one of a considerably older person. The skin is simply not as smooth. I think the death mask out of copper really is Napoleone’s. The one out of bronze is instead his brother Luciano's. He died in 1840 at the age of 65. Napoleone died the same year as he would have turned 52. Furthermore, there are contemporary eyewitness accounts of his skin being completely smooth when he died. Finally, the most reliable contemporary portraits show that Napoleone had a short nose. Luciano is in contrast depicted with a nose of average length on the most reliable contemporary portraits. If I am correct the death mask out of bronze has a cleft chin. However, the cleft of the chin is not necessarily as large as in the death mask out of copper. I have another photo of the one out of copper so I know how it looks more exactly. This don’t hold true for the one out of bronze. This photo is the only one I have seen of it.

The death mask to the left is made out of copper.  The one to the right is made of bronze.

Both photos has unknown copyright status.

Dödsmask i koppar.
Dödsmask i brons.