Siro-Minorsystemet

Bilden är baserad på ett tidigt förslag, till omslag för regelboken (första tryckta texten till spelet).  Bildförslaget har retuscherats kraftigt, i Microsoft Paint.

This image is based on an early suggestion for cover of the rules book (the first printed text for the game).  The suggested image has been heavily retouched with Microsoft Paint.

Skiss av Siro-Minorsystemet, med Fo’ur markerad i rött.

Sketch of the Siro Minor system with Althea Four marked in red.

Den fjärde månen som kretsar kring gasjätten Althea.  (Namnet är en förvrängning, av engelska four = "fyra".)  Månen är naturligt beboelig, men ytan är bara fem procent land.  Den värms främst upp, av magnetiska krafter och tidvattenkrafter, från planeten den kretsar runt.  Värmen stängs sedan in, av ett av atmosfärens lager.  Fo’urs magnetiska poler, ligger mycket nära dom geografiska.  Resultatet är att månens klimat, är som varmast vid polerna.  Kring ekvatorn finns ett bälte av is, som är svårt att korsa utan flygfarkost.
Fo’ur koloniserades av människor, år 2499 e Kr.  Den största kolonistgruppen var britter, följt av japaner och eskimåer.  Det fanns också fransmän, holländare, kineser, thailändare och tyskar.  Några år efter det, kom även en grupp iynisin.  Förutom den senare gruppen, var det bara en kolonistvåg.  Den bestod av inte av mycket mer, än 10.000 människor.  Dom olika grupperna blev helt enkelt tvungna, att skaffa en hel del barn med varandra, för att undvika inavel.  Resultatet är en mänsklig befolkning, som i huvudsak varierar längs ett spektrum.  I den ena änden av det, finns ett typiskt europeiskt utseende.  I andra änden av spektrumet, finns ett typiskt östasiatiskt.  Största avvikelsen från det här mönstret, finns på ön Khenoke.  Mer än hälften av människorna där, är av blandat eskimåiskt–thailändskt ursprung.
Månens iynisin talar ett språk (suriyani), som härstammar från japanska.  Det finns ett till inhemskt språk (nihon), som har samma ursprung.  Det förhåller sej närmast till japanska, som israeliska till hebreiska.  Det finns elva inhemska språk, som härstammar från engelska.  Sex ytterligare språk talas av thrakinde; en art som uppstått där.  Två talas på norra halvklotet, och fyra på det södra.  Dom som används av norra halvklotets thrakinde, saknar spårbart gemensamt ursprung, med dom övriga fyra.  Däremot har ett av dom sydliga språken (k’klih’iss), kraftigt influerats av ett av dom norra (si’ghoatt).

På norra halvklotet, finns följande områden:

• Imasuarkipelagen ligger kring nordpolen, och tillhör nationen Imasu, som ursprungligen uppstod där.
• Ekatera är en ögrupp, som delas mellan Santovasku (större del), och Södra Ekatera (mindre del).

• Khenoke är månen största landmassa, som inte är större än Grönland.  Den och dom närmaste öarna, tillhör nationen med samma namn, som har sitt ursprung där.

• Lamarkakipelagen delas av Pejora (mindre del), och Lamark (större del).
• Tikana är en ögrupp, som är nästan obebodd.  Den är så förorenad av massförstörelsevapen, att det är hälsovådligt att vistas där.
• Setovar är samlingsnamn för alla öar, mellan Tikana, Imasu, Ekatera och ekvatorn.  Området tillhör den nation, som fått samma namn som den.

På södra halvklotet, finns följande områden:

• Summitrattarkipelagen delas mellan Hhekh (mindre del), och Sumitratti (större del).
• Klihissakripelagen tillhör nationen Klihiss, som har sitt ursprung där.
• Sihissakripelagen tillhör nationen Sihiss, som ursprungligen uppstod där.
• Atjissakripelagen tillhör nationen Atjiss, som spårar sitt ursprung dit.

År 4170 har Fo'ur en befolkning, på cirka tio miljarder.  Det innebär 5,5 miljarder människor, 3,3 miljarder thrakinder, och 1,1 miljarder iynisin.  Resten utgörs av en blandning, av många olika arter.  Fast olika varianter, av genmodifierade människor är vanligast.

The fourth moon orbiting the gas giant Althea.  This moon is naturally habitable, but the surface is only five percent land.  It is mainly warmed by magnetic and tidal forces from the planet which the moon orbits.  The heat is then trapped by one of the layers of the atmosphere.  The magnetic poles of Althea Four are very close to the geographic ones.  The result is the moons climate being as warmest near the poles.  Around its equator is a belt of ice which is hard to cross without aircraft.
Althea Four was colonised by humans in 2499 AD.  The largest group of colonists was Britons followed by Japanese and
Eskimos.  There were also Chinese, Dutch, French, Germans and Thai.  A few years later also came a group of iynisin.  Except for this later group there was only one wave of colonists.  It did not consist of much more than 10,000 people.  The different groups simply had to interbreed to avoid inbreeding.  The result is a human population largely vary along a spectrum.  At one end of this spectrum lies a typical European look.  At the other end of it lies a typical East Asian one.  The largest aberration form this pattern is on the island of Khenoke.  More than half of the humans there are of mixed Eskimo–Thai origin.
The moon's iynisin speak a language (Suriyani) descending from Japanese.  There is one more indigenous language (Nihon) of the same origin.  It is most closely comparable to Japanese what
Israeli is to Hebrew.  There are eleven indigenous languages descending from English.  Six languages are spoken by the thrakindes, a species which arose there.  Two are spoken in the northern hemisphere and four in the southern one.  The ones used by northern hemisphere thrakinde lack a traceable common origin with the remaining four.  On the other hand, one of the southern languages (K'klih'iss) have been heavily influenced by one of the northern ones (Si'ghoatt).

In the northern hemisphere are the following areas:

• Imasu archipelago lies around the North Pole and belong to the nation of Imasu which originally arose there.
• Ekatera is an archipelago divided between
Santovasku (lager part) and Southern Ekatera (smaller part).
• Khenoke is the moon’s largest landmass which is no larger than Greenland
.  It and its closest neighbouring islands belong to the nation with the same name which has its origin there.
• Lamark archipelago is divided between
Pejora (smaller part) and Lamark (larger part).
• Tikana is an archipelago which is almost uninhabited.  It is so contaminated by weapons of mass destruction it is a danger to health to stay there.
• Setovar is comprehensive term for all islands between Tikana, Imasu, Ekatera and the equator.  The area belongs to the nation named after it.

In the southern hemisphere there are the following areas:

• Sumitratti archipelago is divided between Hhekh (smaller part) and Sumitratti (larger part).
• Klihiss archipelago belongs to the nation of Klihiss which originated there.
• Sihiss archipelago belongs to the nation of Sihiss which originally arose there.
• Atjiss archipelago belongs to the nation of Atjiss which traces its origin there.

In 4170 Althea Four has a population of about 10,000 million.  This means 5,500 million humans, 3,300 million thrakinde and 1,100 million iynisin.  The rest consists of a mix of many different species.  However, different varieties of genetically engineered humans are the most common.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e april 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 28th of April 2024.