Historia / History

Två versioner av en tavla, som visar Napoleone Buonapartes död:

Two versions of a painting showing Napoleone Buonaparte’s death:

Två foton av dödsmasker, som jag ville göra tillgängliga:

Two photos of death masks I wanted to make available:

Vad Napoléon I Bonaparte dog av, är skriven som aktiv skepticism.  Dom huvudsakliga frågor som besvaras är:

• Dog Napoléon av cancer?
Nej, det finns inte tillräckliga bevis för det.
• Vad dog han då av?
Han blev förgiftad till döds på ett sätt, som då inte var uppenbart.

Dom underordnade frågorna, som besvaras är:

• Dog Napoléon av hepatit?
Den förklaringen är otillräcklig.
• Knarkade Napoléon ihjäl sej?
Samtida vittnesmål stödjer inte det.
• Föll Napoléon offer för miljöförgiftning?
Den hypotesen har motbevisats, genom att tidpunkterna inte stämmer.
• Levde Napoléon i fattigdom på Saint Helena?
Det gick ingen nöd på honom.
• Satt Napoléon bokstavligen i fängelse?
Det är en metafor, som tagits bokstavligt.
• Kunde Napoléon ha rymt från Saint Helena?
Han var alldeles för känd, och välbevakad för det.
• Är det verkligen Napoléon, som ligger begravd i Invaliddomen?
Det sätt som den döde togs till Paris på, tillät ingen bluff.

Om någon frågar om ett visst påstående, kan jag nästan alltid ange källan till det.  (Jo, jag har använt Wikipedia som källa.  Fast det är bara till det nuvarande namnet på den plats, där Napoléon först begravdes.)  Visar det sej att jag inte har någon källa, är jag tacksam för bra sådana.  Säger dom emot det jag skrivit, ändrar jag även i texten.

What Napoléon I Bonaparte died from is written as debunking.  The main questions answered are:

• Did Napoléon die from cancer?
No, there is not enough evidence for that.
• Then what did he die from?
He was poisoned to death in such a way it was not obvious back then.

The questions of secondary importance answered are:

• Did Napoléon die from hepatitis?
This explanation is insufficient.
• Did Napoléon die from drug abuse?
Contemporary eyewitness accounts don’t support this.
• Did Napoléon fall victim to environmental poisoning?
This hypothesis has been disproved since the points in time don’t mach.
• Did Napoléon live in poverty on
Saint Helena?
He had nothing to complain of.
• Was Napoléon literary in jail?
It is metaphorical expressions taken literary.
• Could Napoléon have escaped from Saint Helena?
He was far too famous and supervised for that.
• Is it really Napoléon who is buried in the Invalids?
How the dead man was taken back to Paris did not allow for any hoax.

If someone asks about a certain statement I can almost always specify the source to it.  (Yes, I have used Wiki­pedia as a source.  However, it is for the present name of the place where Napoléon was first buried.)  Turns it out that I have no source I am grateful for good sources.  If they contradict what I have written I also change the text.

Den här undersidan ändrades senast den 2:a maj 2024.

This page was last changed the 2nd of May 2024.