En separat art, av genmodifierade människor.  (Dom kan få barn med människor, men barnen är sterila.)  Så här skiljer dom sej från människor:

• Mer aggressiva och mindre sociala.
• Bättre luktsinne än människan.
• Långa, spetsiga öron, som gör att dom hör bättre.
• Klor i stället för naglar, som delvis kan fällas ut som en gepards.
• Huvudhåret fortsätter ner till axlarna, och smalnar gradvis av ner till svanskotan.
• Kan ha strimmor i håret.
• Större motståndskraft mot inavel, eftersom dom allra flesta ärftliga sjukdomar, har tagits bort från deras genom.

För övrigt ser dom ut som människor, och har samma egenskaper.  Dom har ett i huvudsak europeiskt utseende, eftersom människogenerna kom från amerikaner, av huvudsakligen europeiskt ursprung.  Hudfärgen varierar från rosa till ljusbrun.  Däremot tycks det inte finnas iynisin, som har krulligt hår.

Bilden har upphovsrätt av Krister Sundelin.

Iynisin skapades som supersoldater, i mitten av 2000-talet.  Det skedde för USA:s räkning, i hemliga laboratorier på Mars.  Fast den första generationen iynisin, uppfostrades av japaner.  När den generationen nått tonåren, hittades ett cirka 500 år gammalt, men fullt fungerande stjärnskepp i marken.  Just som det grävdes fram, bröt sej den första generationen iynisin ut.  Dom dödade alla människor kring labbet, som dom därefter sprängde.  Sedan rymde dom i stjärnskeppet, och lämnade Solsystemet.  Innan deras förnödenheter tog slut, lyckades dom landa på Ahira.  Den blev då deras egen planet.

Inom rymden Federationen Althea känner till, finns tre iynisinska grupper:

• Ahirin är ättlingar till dom iynisin, som valt att stanna kvar på Ahira.  Dom har ett förindustriellt samhälle, och vill inte ha med andra iynisin att göra.  Kulturen har en blandning, av japanska och arabiska drag, men utan den senares extrema kvinnoförakt.
• Foruin lever som en etnisk minoritet, inom Federationen Althea.  Deras kultur liknar den japanska, men är bra mycket mindre hierarkisk.  Dom allra flesta är tränade, att kontrollera sin ilska.
• Tikanarin härstammar från folk som utvandrat, i samband med att Federationen bildades.  Dom har sin egen interstellära civilisation, som heter Imperiet Tikanari.  Det är en
feodalaristokrati, men lika värnplikt för kvinnor och män.

Alla iynisin talar språk, som härstammar från japanska.  Foruin och tikanarin splittrade så pass sent, att dom fortfarande har samma språk (suriyani).  För ahirins handlar det om dialektkontinuum, snarare än distinkta språk.

separate species of genetically engineered humans.  (They can have children with humans, but these children are sterile.)  This is how they differ from humans:

• More aggressive and less social.
• Better sense of smell than humans.
• Long, pointy ears to make them hear better.
• Claws instead of nails which are semi-retractable like a
cheetah's.
• The hair on their heads continues to the shoulders and gradually narrows down to the
sacrum.
• May have streaks in their hair.
• Greater resistance to inbreeding since the great majority of hereditary disease has been removed from their genome.

Otherwise, they look like humans and have the same characteristics.  They have a largely European look since their human genes come from Americans of mostly European descent.  Skin colour varies from pink to light brown.  On the other hand, there don't seem to be any iynisin with curly hair.

This image is copyrighted by Krister Sundelin.

Iynisin were created as super-soldiers in the middle of the 21st century.  This was done on the account of the United States in secret labs on Mars.  However, the first generation of iynisin was raised by Japanese.  When this generation had reached their teens an about 500 years old but still fully functional starship was found in the ground.  Right when it was dung out the first generation of iynisin broke out.  They killed all humans around the lab which they blew up afterwards.  Then they escaped in the starship and left the Solar system.  Before their supplies ran out they managed to land on Ahira.  It then became their own planet.

Within the space known by the Federation of Althea there are three groups of iynisin:

• Ahirin are descendants of the iynisin choosing to stay on Ahira.  They have a pre-industrial society and don't want to have anything to do with other iynisin.  Their culture has a mix of Japanese and Arabic features but without the latter's extreme misogyny.
• Foruin live as an ethnic minority within the Federation of Althea.  Their culture resembles the Japanese one but is very much less hierarchical.  The very most of them are trained to control their anger.
• Tikanarin descend from people which emigrated in connection with the foundation of the Federation.  They have an own interstellar civilisation named the Empire of Tikanari.  It is a
Feudal aristocracy with equal conscription for women and men.

All iynisin speak languages descending from Japanese.  Foruin and Tikanarin splintered so recently that they still speak the same language (Suriyani).  In the case of Ahirin it is a matter of dialect continuum rather than distinct languages.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Iynisin