Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

Ett stort växtätande däggdjur, som levat i Eurasien under kvartär.  Ofta kallas den för ”irländsk älg”, vilket är missledande.  Den var inte närmare släkt med älgen, än med andra hjortdjur, varför namnet ”jättehjort” är bättre.  Jättehjorten dog så sent, som för omkring 7.000 år sedan.  Det diskuteras fortfarande varför.

© BBC

This page was last changed on the 20th of July 2023.

A large, herbivorous mammal living in Eurasia during the Quaternary.  It is often called “Irish elk” which is misleading.  It was no more closely related to the elk than to other deer, so the name “giant deer” is better.  The giant deer died out as late as about 7,000 years ago.  It is still discussed why.

Megaloceros giganteus