Mibajnenn [mɪbajnən] koloniserades under det Första Imperiet, av olika europeiska folk.  Systemet den finns i isolerades, vid det Första Imperiets fall.  Månen Ryning i samma system, hade då börjat terraformerats.  Det projektet kunde Mibbajnenns befolkning inte överge.  Så mycket av planetens resurser gick åt, att civilisationen där kollapsade, ett par årtionden efter att det var klart.  På bara några år minskade planetens befolkning, med 95 procent!  Dom flesta dog umbäranden, och smittsamma sjukdomar.

Mibajnenn [mɪbajnən] was colonised during the First Empire by different European peoples.  The system it is in was isolated when the First Empire fell.  The moon Ryning in the same system had begun to be terraformed by then.  This project the population of Mibbajnenn could not abandon.  So much of the planet’s resources were used up the civilisation there collapsed just a couple decades after it was finished.  In just a few years the population of the planet shrank by 95 percent!  Most died from hardship and infectious diseases.

Kartan ovan visar Mibajnenns ursprungliga vegetation.  Blått är hav, grönt är skogar, gult är slätter och ljusbrunt öken.  Mörkbrunt är tundra och berg, vars toppar har permafrost.  Planeten saknar helt polarisar.

The map above shows the Mibajnenn's original vegetation.  Blue are seas, green are forests and open woodlands, yellow are plains and light brown desert.  Dark brown are tundra and mountains which tops have permafrost.  The planet entirely lacks polar ice caps.

Federation Althea tog kontakt med Mibbajnenn, år 4095 e Kr (1627 efter Nedstigandet).  Inom tio år hade man kontakt, med alla planetens civilisationer.  Dom erkändes rätten till det land, som dom vid tillfället kontrollerade.  Resten av planetens land, har sedan dess delats upp, mellan fem av Federationen medlemmar.

The Federation of Althea took contact with Mibbajnenn in 4095 AD.  Within ten years it had contact with all the planet’s civilisations.  They were acknowledged the right to the land they controlled at the time.  The rest of the planet’s land have since then been divided between five of the Federation’s member states.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 15:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 15th of January 2024 2023.

Mibbajnenns ursprungliga vegetation

This image is made using pencil and markers.  After scanning it has been retouched with Microsoft Paint.

Den här bilden är gjord, med blyerts och tuschpennor.  Efter scanning har den retuscherats, i Microsoft Paint.

Mibbajnenns politiska indelning

This image and the next one are based on a pencil sketch which has been retouched using Microsoft Paint.

Den här bilden och nästa, är baserade på en blyertsteckning, som retuscherats i Microsoft Paint.

Kartan ovan visar Mibbajnenns politiska indelning, år 4170 e Kr (1704 efter Nedstigandet).  Som på den första kartan, står blått för hav.  Bruna fläckar är dom 18 civilisationer, som uppstått efter planetens kollaps.  Violett är altarriska kolonier, rött är santovaskiska, oranget är pejoriska, gult är lamarkiska och grönt weldiska.

The map above shows Mibbajnenn's political division in 4170 AD.  As on the first map blue stand for seas.  Brown spots are the 18 civilisations which arose after the collapse.  Violet are Altarrian colonies, red are Santovaskan, orange are Pejorian, yellow are Lamarkian and green Weldic ones.

Mibbajnenns språk

Alla Mibbajnenns 65 inhemska språk, härstammar från tyska. Av dom är det bara tre, som inte kraftigt influerats av andra. Dom heter ittaggongska, ronduriska och tobburiska. Kartan ovan visar vilka inhemska folk, som lever var, och vilka språk dom talar.

1. Råssare – råssiska är influerat av ryska, främst i ljudsystem.
2. Sitjyn – sitjynska är influerat av tjeckiska, främst i ordförråd.
3. Laffel – laffeliska är ömsesidigt begripligt med saffinska. Det är influerat av slovenska, främst i ordförråd.
4. Sårtjyg – sårtjygiska är influerat av 
surzjyk, främst i ordförråd.
5. Affeg – affegiska är influerat av slovakiska, främst i grammatik.
6. Ågrin – ågrinska är influerat av ukrainska, främst i grammatik.
7. Emmår – emmåriska är influerat av polska, främst i grammatik.
8. Kungariket Asrafi – asrafiska* är ömsesidigt begripligt, med garisjiska och sjebisjiska. Det är influerat av bulgariska, främst i ordförråd.
9. Republiken Saffin – saffinska* är ömsesidigt begripligt med laffeliska. Båda är influerade av slovenska, främst i ordförråd.
10. Irfet – irfetska är influerat av kroatiska, främst i ordförråd.
11. Republiken Attaffi – attaffiska* är ömsesidigt begripligt med gabniska. Det är influerat av serbiska, främst i ljudsystem.
12. Gabnare – gabniska är ömsesidigt begripligt med attafinska. Båda är influerade av serbiska, främst i ljudsystem.
13. Kungariket Garisj – garisjiska* är ömsesidigt begripligt, med asrafiska och sjebisjiska. Dom tre är influerade av bulgariska, främst i ordförråd.
14. Kungariket Sjebisj – sjebisjiska* är ömsesidigt begripligt, med asrafiska och garisjiska. Alla tre är influerade av bulgariska, främst i ordförråd.
15. Republiken Inselfest – inselfestiska* är ömsesidigt begripligt, med petadiska och insellotiska. Det är influerat av italienska, huvudsakligen i grammatik.
16. Ongar – ongarska är influerat av ungerska, främst i grammatik.
17. Kungariket Pettad* – pettadiska är ömsesidigt begripligt, med inselfestiska och insellotiska. Dom tre är influerade av italienska, huvudsakligen i grammatik.
18. Republiken Insellot – insellotiska* är ömsesidigt begripligt, med inselfestiska och pettadiska. Alla tre är influerade av italienska, huvudsakligen i grammatik.
19. Konfederationen Fennetsula – fennetsuliska är influerat av franska, främst i grammatik.
20. Bålnare – bålniska är influerat av polska, huvudsakligen i ljudsystem.
21. Tjes – tjesiska är influerat av tjeckiska, främst i grammatik.
22. Låfagg – låfaggiska är influerat av slovakiska, huvudsakligen i ljudsystem.
23. Littås – littåsiska är influerat av litauiska, främst i grammatik.
24. Gongon – gongonska är influerat av lettiska, främst i ljudsystem.
25. Massån – massånska är influerat av estniska, huvudsakligen i ordförråd.
26. Pisis – pisiska är influerat av 
västfrisiska, främst i ljudsystem.
27. Aggiv – aggivska är influerat av holländska, huvudsakligen i ordförråd.
28. Vynn – vynniska är influerat av 
rätoromanska, främst i ljudsystem.
29. Resgoff – resgoffiska är influerat av danska, främst i ordförråd.
30. Gys – gysiska är influerat av romani, huvudsakligen i ordförråd.
31. Ranguff – ranguffiska är influerat av danska, huvudsakligen i ordförråd.
32. Resis – resiska är influerat av 
nordfrisiska, främst i grammatik. Det är resultatet av ett misslyckat försök, att återuppliva språket, efter det Första Imperiets fall.
33. Rondur – ronduriska* är ömsesidigt begripligt, med ittaggongska och tobburiska.
34. Kungariket Ittaggong – ittagongska* är ömsesidigt begripligt, med ronduriska och tobburiska.
35. Gestare – gestiska är influerat av romani, främst i ordförråd.
36. Tobbur – tobburska* är ömsesidigt begripligt, med ittaggongska och ronduriska.
37. Perr – perriska är influerat av 
östfrisiska, främst i ordförråd. Det är resultatet av ett misslyckat försök, att återuppliva språket, under det Första Imperiet.
38. Såffån – såffånska är influerat av västfrisiska, huvudsakligen i ljudsystem.
39. Sebb – sebbiska är influerat av holländska, främst i ordförråd.
40. Vinnar – vinnarska är influerat av rätoromanska, huvudsakligen i ljudsystem.
41. Loffåg – loffågiska är influerat av slovakiska, främst i ljudsystem.
42. Ungår – ungårska är influerat av ungerska, huvudsakligen i grammatik.
43. Tjas – tjasiska är influerat av tjekiska, huvudsakligen i grammatik.
44. Såhal – såhaliska är influerat av polska, främst i ljudsystem.
45. Loffan – loffanska är influerat av slovenska, främst i grammatik.
46. Letton – lettonska är influerat av lettiska, huvudsakligen i grammatik.
47. Görr – görriska är influerat av estniska, främst i ordförråd.
48. Kungariket Hålvensal – hålvensalska* är ömsesidigt begripligt, med ettållenska och efåmmiska. Det är influerat av franska, huvudsakligen i grammatik.
49. Latt – lattiska är influerat av lettiska, huvudsakligen i ljudsystem.
50. Kungariket Ettållen – ettållenska* är ömsesidigt begripligt, med hålvensalska och efåmmiska. Dom tre är influerade av franska, huvudsakligen i grammatik.
51. Kungariket Ensal – ensaliska* är ömsesidigt begripligt med vålgonniska. Det är influerat av italienska, främst i grammatik.
52. Republiken Bannessol – bannessolska* är ömsesidigt begripligt med evarriska. Det är influerat av italienska, främst i ordförråd.
53. Republiken Vålgånn – vålgånniska* är ömsesidigt begripligt med ensaliska. Båda är influerade av italienska, främst i grammatik.
54. Evarr – evarriska är ömsesidigt begripligt med bannessolska. Båda är influerade av italienska, främst i ordförråd.
55. Efåmm – efåmmiska* är ömsesidigt begripligt, med hålvensalska och ettållenska. Alla tre är influerade av franska, huvudsakligen i grammatik.
56. Mell – melliska är influerat av 
rätoromanska, främst i ljudsystem.
57. Lottes – lottesiska är influerat av litauiska, främst i ljudsystem.
58. Mitj – mitjiska är influerat av lettiska, främst i ordförråd.
59. Ramin – raminska är influerat av romani, främst i grammatik.
60. Kungariket Telli – telliska* är ömsesidigt begripligt med tjaliska. Det är influerat av italienska, främst i ljudsystem.
61. Råmnen – råmnenska är influerat av rummänska, främst i ordförråd.
62. Ibbet – ibbetiska är influerat av kroatiska, främst i ordförråd.
63. Republiken Tjal – tjaliska* är ömsesidigt begripligt med telliska. Båda är influerade av italienska, främst i ljudsystem.
64. Kungariket Tjåg – tjågiska* är ömsesidigt begripligt med ättyffiska. Det är influerat av franska, främst i ordförråd.
65. Kungariket Ättyff – ättyffiska* är ömsesidigt begripligt med tjågiska. Båda är influerade av franska, främst i ordförråd.

Dom gråa fläckarna var obebodda, när Federationen Althea hittade planeten. Följaktligen finns inga inhemska språk där.
Språk markerade med asterisk (*), har definierat sej själva, genom att talarna skapat en stavningsnorm. Resten är egentligen grupper, av ömsesidigt begripliga dialekter. Språk 15 – 30 har förändrats mindre, än planetens andra språk. Därför är dom inte ömsesidigt begripliga, med dom med samma influenser.

All 65 indigenous languages of Mibbajnenn descend from German. Out of these there are only three which has not been heavily influenced by other ones. They are named Ittaggongic, Rondurish and Tobburish. The map above shows which indigenous peoples live where and which languages they speak.

1. Raass – Raassic is influenced by Russian, mostly in phonotactics.
2. Sitjyn – Sitjynish is influenced by 
Czech, mostly in vocabulary.
3. Laffel – Laffelic is mutually understandable with Saffinish. It is influenced by 
Slovene, mostly in vocabulary.
4. Saartjyg – Saartjygish is influenced by 
Surzhyk, mostly in vocabulary.
5. Affeg – Affegish is influenced by 
Slovak, mostly in grammar.
6. Aagrin – Aagrinish is influenced by 
Ukrainian, mostly in grammar.
7. Emmaar – Emmaaric is influenced by 
Polish, mostly in grammar.
8. Kingdom of Asrafi – Asrafic* is mutually understandable with Garisjese and Sjebisjese. It is influenced by 
Bulgarian, mostly in vocabulary.
9. Republic of Saffin – Saffinic* is mutually understandable with Laffelic. Both are influencd by Slovene, mostly in vocabulary.
10. Irfet – Irfetic is influenced by 
Croatian, mostly in vocabulary.
11. Republic of Attaffi – Attaffic* is mutually understandable with Gabnian. It is influentd by 
Serbian, mostly in phonotactics.
12. Gabn – Gabnian is mutually understandable with Attafic. Both are influenced by Serbian, mostly in phonotactics.
13. Kingdom of Garisj – Garisjic* is mutually understandable with Asrafic och Sjebisjese. These three are influenced by Bulgarian, mostly in vocabulary.
14. Kingdom of Sjebisj – Sjebisjese* is mutually understandable with Asrafic and Garisjese. All three are influenced by Bulgarian, mostly in vocabulary.
15. Republic of Inselfest – Inselfestic* is mutually understandable with Pettadic och Insellotic. It is influentd by Italian, primarily in 
grammar.
16. Ongar – Ongarish is influentd by 
Hungarian, mostly in grammar.
17. Kingdom of Pettad – Pettadic* is mutually understandable with Inselfestic och Insellotic. These three are influenced by Italian, primarily in grammar.
18. Republic of Insellot – Insellotic* is mutually understandable with Inselfestic and Pettadic. All three are influenced by Italian, primarily in grammar.
19. Confederacy of Fennetsula – Fennetsulan is influenced by French, mostly in grammar.
20. Baaln – Baalnian is influenced by 
Polish, primarily in phonotactics.
21. Tjes – Tjesian is influenced by 
Czech, mostly in grammar.
22. Laafagg – Laafaggic is influenced by 
Slovak, primarily in phonotactics.
23. Littaas – Littaasese is influenced by 
Lithuanian, mostly in grammar.
24. Gongon – Gongonish is influenced by 
Latvian, mostly in phonotactics.
25. Massaan – Massaanish is influenced by 
Estonian, primarily in vocabulary.
26. Pisis – Pisisic is influenced by 
West Frisian, mostly in phonotactics.
27. Aggiv – Aggivish is influenced by 
Dutch, primarily in vocabulary.
28. Vynn – Vynnian is influenced by 
Romansh, mostly in phonotactics.
29. Resgoff – Resgoffic is influenced by 
Danish, mostly in vocabulary.
30. Gys – Gysian is influenced by 
Romani, primarily in vocabulary.
31. Ranguff – Ranguffic is influenced by Danish, primarily in vocabulary.
32. Resis – Resish is influenced by 
North Frisian, mostly in grammar. This is the result of a failed attempt to revive the language after the fall of the First Empire. 
33. Rondur – Rondurish* is mutually understandable with Ittaggongic and Tobburish.
34. Kingdome of Ittaggong – Ittagongic* is mutually understandable with Rondurish and Tobburish.
35. Gest – Gestian is influenced by Romani, mostly in vocabulary.
36. Tobbur – Tobburish* is mutually understandable with Ittaggongic and Rondurish.
37. Perr – perrian is influenced by 
East Frisian, mostly in vocabulary. This is the result of a failed attempt to revive the language during the First Empire. 
38. Saaffaan – saaffaanish is influenced by West Frisian, primarily in phonotactics.
39. Sebb – Sebbian is influenced by Dutch, mostly in vocabulary.
40. Vinnar – Vinnarish is influenced by Romansh, primarily in phonotactics.
41. Loffaag – Loffaagish is influenced by Slovak, mostly in phonotactics.
42. Ungaar – Ungaarish is influenced by Hungarian, primarily in grammar.
43. Tjase – Tjasese is influenced by Czech, primarily in grammar.
44. Saahal – Saahalish is influenced by Polish, mostly in phonotactics.
45. Loffan – Loffanish is influenced by 
Slovene, mostly in grammar.
46. Letton – Lettonish is influenced by Latvian, primarily in grammar.
47. Goerr – Goerrish is influenced by Estonian, mostly in vocabulary.
48. Kingdom of Haalvensal – Haalvensalic* is mutually understandable with Ettaallenic and Efaammish. It is influentd by French, primarily in grammar.
49. Latt – Lattese is influenced by Lattvian, primarily in phonotactics.
50. Kingdom of Ettaallen – Ettaallenic* is mutually understandable with Haalvensalic och Efaammish. These three are influenced by French, primarily in grammar.
51. Kingdom of Ensal – Ensalish* is mutually understandable with Vålgonnish. It is influenced by Italian, mostly in grammar.
52. Republic of Bannessol – Bannessolic* is mutually understandable with Evarrish. It is influenced by Italian, mostly in vocabulary.
53. Republic of Vaalgaann – Vaalgaannish* is mutually understandable with Ensalish. Both influenced by Italian, mostly in grammar.
54. Evarr – Evarrish is mutually understandable with Bannessolic. Both are influenced by Italian, mostly in grammar.
55. Efaamm – Efaammish* is mutually understandable with Haalvensalic and Ettaallenic. All three are influenced by French, primarily in grammar.
56. Mell – Mellian is influenced by 
Romansh, mostly in phonotactics.
57. Lottes – Lottesic is influenced by 
Lithuanian, mostly in phonotactics.
58. Mitj – Mitjian is influenced by 
Latvian, mostly in vocabulary.
59. Ramin – Raminish is influenced by 
Romani, mostly in grammar.
60. Kingdom of Telli – Tellian* is mutually understandable Tjalian. It is influenced by Italian, mostly in phonotactics.
61. Raamnen – Raamnenish is influenced by 
Romanian, mostly in vocabulary.
62. Ibbet – Ibbetish is influenced by 
Croatian, mostly in vocabulary.
63. Republic of Tjal – Tjalian* is mutually understandable with Tellian. Both influenced by Italian, mostly in phonotactics.
64. Kingdom of Tjaag – Tjaagian* is mutually understandable with Aettyffic. It is influenced by French, mostly in vocabulary.
65. Kingdom of Aettyff – Aettyffic* is mutually understandable with Tjaagian. Both influenced by French, mostly in vocabulary.

The grey spots were uninhabited when the Federation of Althea found the planet. Consequentially, no indigenous languages are found there.
Languages marked with an asterisk (*) have defined themselves by the speakers creating a standard
orthography.  The rest are actually groups of mutually understandable dialects.  Languages 15 – 30 have changed less than the planet's other languages.  For this reason they are not mutually understandable with the ones sharing the same influences.