Monnyjja [mɔnʏja] är den tredje planeten, som kretsar kring stjärnan Danirym [danɪrym]. Den enda månen Nagi [nagɪ], kretsar i sin tur kring den. Federationen Althea fick kontakt med Monnyjja, år 4014 e Kr (1545 efter Nedstigandet). Planeten befolkades då helt av människor. Den hade industrialiserats på egen hand, man hade ingen egen rymdfart. Det fick man nu tillgång till.

Monnyjja [mɔnʏja] is the third planet orbiting the star of Danirym [danɪrym]. It is in turn orbited by its single moon Nagi [nagɪ]. The Federation of Althea got contact with Monnyjja in 4014 A.D. The planet was then populated entirely by humans. It had industrialised on its own but had no own space flight. This became available now.

Mallearkipelagen skulle också ha varit en kontinent, om det inte vore för den höga havsnivån.  Dom andra orden skrivna på kartan, är helt enkelt kontinenternas namn.

Mallearkipelagen should be read as the Malle archipelago”. (It would have been a continent if it had not been for the high sea level.) The other words written on the map are simply the names of the continents.

Kartan nedan visar Monnyjjas folkgrupper.

The map below shows Monnyjja's populations.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 5:e september 2023.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 5th of September 2023.

Kartorna är gjorda i Microsoft Paint, baserade på en världskarta, i Mollweides projektion.  Teckenförklaringen är helt gjorda i Paint.

These maps are made with Microsoft Paint based on a world map using the Mollweide projection.  The legend is entirely made with Paint.

Kartan nedan visar Monnyjjas klimatzoner.

The map below shows Monnyjja's climate zones.

Monnyjjas klimat
Monnyjjas teckenförklaring.

Innan mänskligheten koloniserade planeten, myllrade haven av liv. Däremot var livet på land begränsat. Vegetationen utgjordes nästan enbart, av motsvarigheter till mossor or lavar. Det fanns ett fåtal örter, som växte på den största kontinenten. Dom växte alla vid ekvatorn, på låg höjd över havet. Landdjuren var begränsade till småkryp, på under en decimeter. Allt annat synligt liv på land, har införts från andra världar.
På grund av planetens långa omloppstid, kan bin bara överleva, i tropiskt och subtropiskt klimat. Eftersom klöver måste pollineras av dom, kan dom också bara klara sej där. Tropiska och subtropiska gräs, har även inplanterats. Vindpollinerade växter från
Tharöknen, har också inplanterats. Tempererade slätter domineras av örter, som införts till Monnyjja från Gårdinn. Samma sak gäller tundrorna.

Bambu överlever inte på egen hand, på den här planeten. Å andra sidan finns skogar, av inplanterade trädslag:

• Barrskog ‒ rödgran, skogstall och vårtbjörk.
• Lövskog ‒
skogsalm, europeisk ask och ginkgo.
Medelhavsskogfikon, medelhavspinje och italiensk cypress.
Subtropisk monsunskogtreuddslönn, äppel- och päronträd.
Tropisk monsunskogsalträd, indisk teak och banjanträd.
• Tropisk regnskog –
pionjärbarit, sagopalm, och olika rottingväxter.

Mangroveskog finns inte, även om det finns saltträsk. Däremot växer det kokospalmer, på torrare havsstränder, i Monnyjjas tropiker.
Invånarna odlar omkring tjugo ett- och tvååriga växter. Dom håller ankor, bin, får, gäss, hundar, hästar, höns, katter, kor, renar,
vattenbufflar och ökenshayor.  Husmöss, brun- och Stillahavsråttor, finns också på planeten.

Before humanity colonised the planet its seas were teeming with life.  In contrast, life on land was limited.  The vegetation consisted almost entirely of the equivalent of mosses and lichen.  There was a small number herbs growing on the largest continent.  They all grew at the equator on low altitude.  Land animals were limited to bugs less than ten centimetres (4 inches) in length.  All other visible life on land has been imported from other worlds.
Due to the planet's long orbital time bees can only survive in tropical and subtropical climate. Since clovers have to be pollinated by them, they can also only survive there. Tropical and subtropical grasses have also been introduced. Wind-pollinated plants from the
Thar Desert has been introduced too. Temperate plains are dominated by herbs introduced to Monnyjja from Gaardinn. The same thing holds true for the tundra.

Bamboo does not survive on its own on this planet. On the other hand, there are forests of introduced tree species:

• Coniferous forest – European spruce, Baltic pine and silver birch.
• Deciduous forest –
Scots elm, European ash and ginkgo.
Mediterranean woods
fig, parasol pine and
Mediterranean cypress.
Subtropical monsoon foresttrident maple, apple and pear trees.
Tropical monsoon forest – sal trees, teak and Indian banyan.
• Tropical rainforest –
pioneer barit, sago palm and different rattan plants.

Mangrove forest does not exist although there are salt mashes. In contrast, there are coconut trees along dryer beaches in Monnyjja's tropics.
The inhabitants cultivate about twenty annual and biennial plants. They keep bees, cats, chickens, cows,
desert shayas, dogs, ducks, geese, horses, reindeer, sheep and water buffaloes. House mice, brown and Pacific rats also exist on the planet.

Monnyjjas folkgrupper

White = Land which is ice covered and as such uninhabited.
Red = Inhabited by descendants of Europeans and South Africans. The later were of mostly European and in some cases
Indian origin.
Orange = Inhabited by people of mixed Japanese and European descent.
Yellow = Inhabited by descendants of Japanese.
Yellowish green = Inhabited by people of mixed
Indian
and Japanese descent.
Green = Inhabited by descendants of South Chinese.
Blue = Inhabited by descendants of Malaysians and Indonesians.
Black = Inhabited by descendants of Indians.
Greyish brown = Inhabited by people of mixed Indian, Japanese and European descent.
Brown = Inhabited mainly by people of mixed South Chinese and European descent.
Dark red = Inhabited by people of mixed Indian and European descent.

Öropeer är ättlingar, till européer och sydafrikaner. Dom senare var av i huvudsak europeiskt, och i några fall indiskt ursprung.
Yanier och öropeer
innebär en blandning, av japanskt och europeiskt ursprung.
Yanier är ättlingar till japaner.
Induer och yanier
innebär en blandning, av japanskt och indiskt ursprung.
Agnosider
är ättlingar till sydkineser.
Malleer
är ättlingar, till malaysier och indonesier.
Induer
är ättlingar till indier.
Induer, yanier och öropeer
innebär en blandning, av japanskt, indiskt och europeiskt ursprung.
Agnosider och öropeer
innebär en blandning, av i huvudsak sydkinesiskt, och europeiskt ursprung.

Kartan nedan visar Monnyjjas politiska indelning.

The map below shows Monnyjja's political divisions.

Monnyjjas politiska indelning

År 4170 (1704 efter Nedstigandet) har Monnyjja en befolkning, på omkring 6 miljarder. Planetens landmassa är uppdelad, i 62 nationer:
1. Mekirannik – mekiranniska härstammar från estniska. En minoritet i norr talar samitiska, som härstammar från östsamiska.
2. Normannlann – normannlännga härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med pyllgiss, ranlännds, fässterrigissja, össterrmannlännga, hovsyssells och legingska. En minoritet i norr talar somska, som härstammar från östsamiska.
3. Pyllge – pyllgiss härstammar från noska. Det är ömsesidigt begripligt, med normannlännga, ranlännds, össterrmannlännga, hovsyssells och legingska. En minoritet i norr talar tjemska, som härstammar från östsamiska.
4. Ranland – ranlännds härstammar från danska. Det är ömsesidigt begripligt, med pyllgiss, hovsyssells och legingska. En minoritet talar doffesomska, som härstammar från centralsamiska.
5. Fässerrige – fässterrigissja härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med normannlännga och össterrmannlännga.
6. Össterrmannlannd – össterrmannlännga härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med normannlännga, pyllgiss, ranlännds, fässterrigissja, hovsyssells, legingska.
7. Hovsyssell – hovsyssells härstammar från norska. Det är ömsesidigt begripligt, med normannlännga, pyllgiss, ranlännds, össterrmannlännga, hovsyssells och legingska.
8. Leginge – legingska härstammar från danska. Det är ömsesidigt begripligt, med normannlännga, pyllgiss, ranlännds, össterrmannlännga och hovsyssells.
9. Ithe – itheska härstammar från grekiska.
10. Kang-Sjy – kangsjyska härstammar från kantonesiska.
11. Pôsiutson – pôsiutson-ya härstammar från japanska.
12. Kerlibele – kerlibelska härstammar från finska. Det är ömsesidigt begripligt med torrennska. Två minoriteter i norr, talar davvisaamegella och sammennanska. Dom härstammar från central- och sydsamiska.

13. Toreeny – torrennska härstammar från finska. Det är ömsesidigt begripligt med kerlibelska. Två minoriteter i norr, talar sammennanska och sommennanska. Dom härstammar båda från sydsamiska.
14. Flenynneffallgi – flenynneffalltjku härstammar från bosniska. Det är ömsesesidigt begripligt, med titjneckantjky och kaneffalljky. Det senare är ett minoritetsspråk, som härstammar från serbiska. Dessutom finns en minoritet i norr, som talar tjejmynninnska. Det härstammar från sydsamiska.
15. Tuitsersrant – tuitsersrants härstammar från holländska. Det är ömsesidigt begripligt med eetinooras.
16. Tjiffillennd – tjiffillenndtj härstammar från holländska. Det är ömsesidigt begripligt med perenntjtentj.
17. Titjneckantje – titjneckantjky härstammar från kroatiska. Det är ömsesidigt begripligt, med flenynneffalltjku och kaneffalljky.
18. Eetinoora – eetinooras härstammar från afrikaans. Det är ömsesidigt begripligt med tuitsersrants.
19. Ivverislann – ivverislannska härstammar från afrikaans. Det är ömsesidigt begripligt med suidguslynns.
20. Perenntjten – perenntjtentj härstammar från afrikaans. Det är ömsesidigt begripligt med tjiffillenndtj.
21. Suidguslynn – suidguslynns härstammar från afrikaans. Det är ömsesidigt begripligt med ivverislannska.
22. Funn-Yii – funnyiiska härstammar från kantoneiska.
23. Ekotju – ekotjuska härstammar från malaysiska. Det är ömsesidigt begripligt, med tonnockantengska, hotenhosjennska och tjelattannska.
24. Tonnockanteng – tonnockantengska härstammar från indonesiska. Det är ömsesidigt begripligt, med ekotjuska, hutonnska, hotenhosjennska och tjelattannska. Hutonnska och hotenhosjennska är minoritetsspråk, som också härstammar från indonesiska.
25. Gannagmattahharri – mattahharriska härstammar från malaysiska.
26. Iirian – iirianska härstammar från malaysiska.
27. Kikabbetj – kikabbetjiska härstammar från malaysiska. Det är ömsesidigt begripligt, med tjemmennangungska och tjelattannska.
28. Tjemmennangung – tjemmennangungska härstammar från indonesiska. Det är ömsesidigt begripligt, med kikabbetjiska och tjelattannska.
29. Tjelattann – tjelattannska härstammar från indonesiska. Det är ömsesidigt begripligt, med kikabbetjiska och tjemmennangungska. En minoritet i norr talar hotenhosjennska, som också härstammar från indonesiska. Det är ömsesidigt begripligt, med tonnockantengska, ekotjuska, hutonnska och tjelattannska.
30. Batjkitj – batjkitjska härstammar från danska. Det är ömsesidigt begripligt med kovatj.
31. Kova – kovatj härstammar från danska. Det är ömsesidigt begripligt med batjkitjska.
32. Gittsi – gittsiss härstammar från danska. Det är ömsesidigt begripligt med riniss.
33. Rini – riniss härstammar från danska. Det är ömsesidigt begripligt med gittsiss.
34. Kreönackullarrtjlannd – kreönakullitjga härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt med petetjmarrkitjka.
35. Petetjmarrk – petetjmarrkitjka härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med kreönakullitjga och peggtellanndtjk.
36. Peggtellanndtjkaf – peggtellanndtjk härstammar från norska. Det är ömsesidigt begripligt med petetjmarrkitjka.

37. Niity – niitiska härstammar från finska. Det är ömsesidigt begripligt med itäranniggska.
38. Itäranniggo – itäranniggska härstammar från finska. Det är ömsesidigt begripligt med niitiska.
39. Södirrbattinn – södirrbattnysske härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt med sörbattnissk. En minoritet i söder talar västeslanngo, som härstammar från isländska. Det är ömsesidigt begripligt, med östeslanngo och eslasso.
40. Sörbattinn – sörbattnissk härstammar från norska. Det är ömsesidigt begripligt med södirrbattnysske. En minoritet i söder talar östeslanngo, som härstammar från isländska. Det är ömsesidigt begripligt, med västeslanngo och eslasso.
41. Foganmaa – foganmiska härstammar från finska. En minoritet i söder talar eslasso, som härstammar från isländska. Det är ömsesidigt begripligt, med västeslanngo och östeslanngo.
42. Dagtjinnaddesa – dagtjinnaddesi härstammar från hindi.
43. Bosremvongjol – bosremvongjoli härstammar från hindi. Det är ömsesidigt begripligt med ottennussomme.
44. Ottennussommo – ottennussomme härstammar från hindi. Det är ömsesidigt begripligt med bosremvongjoli.
45. Tyratjten – tyratjteny härstammar från urdu. Det är ömsesidigt begripligt med lengkeggi.
46. Vendola – vendoli härstammar från urdu. Det är ömsesidigt begripligt med annavsi.
47. Annavsa – annavsi härstammar från urdu. Det är ömsesidigt begripligt med vendoli.
48. Lengkegge – lengkeggi härstammar från urdu. Det är ömsesidigt begripligt med tyratjteny.
49. Ythatj – ythatjiska härstammar från grekiska. Det är ömsesidigt begripligt med kyckennonnska.
50. Kostennardi – kostennardiska härstammar från italienska. Det är ömsesidigt begripligt med sostessodska.
51. Terraddelkamfo – kamfoska härstammar från italienska.

52. Kyckennonn – kyckennonnska härstammar från grekiska. Det är ömsesidigt begripligt med ythatjiska.
53. Sostessod – sostessodska härstammar från italienska. Det är ömsesidigt begripligt med kostennardiska.
54. Epobu – epobu-kûi härstammar från japanska. En minoritet i söder talar fyarströntska, som härstammar från isländska.
55. Firo – firiska härstammar från finska. Det är ömsesidigt begripligt med foyiska.
56. Tiskorlonn – tiskorlännko härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med jörsko och sörsk.
57. Vasjta – vasjtass härstammar från norska.
58. Foya – foyiska härstammar från finska. Det är ömsesidigt begripligt med firiska. En minoritet i söder talar ytjlitjo, som härstammar från isländska. Det är ömsesidigt begripligt, med ytjlintjko och ytjlinko.
59. Jörja – jörsko härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med tiskorlännko och sörsk. En minoritet i söder talar ytjlintjko, som härstammar från isländska. Det är ömsesidigt begripligt, med ytjlitjo och ytjlinko.
60. Sörja – sörsk härstammar från norska. Det är ömsesidigt begripligt, med tiskorlännko och jörsko. En minoritet i söder talar ytjlinko, som härstammar från isländska. Det är ömsesidigt begripligt, med ytjlitjo och ytjlintjko.
61. Fyarströnt – fyarströntska härstammar från isländska. En minoritet talar sörsk, som härstammar från norska. 
Det är ömsesidigt begripligt, med tiskorlännko och jörsko
62. Hebeyy – hebeyyska härstammar från estniska.
Språk som härstammar från östsamiska, är kraftigt influerade av finska och ryska. På samma sätt är dom språk, som härstammar från sydsamiska, kraftigt influerade av svenska och norska. Både öst- och sydsamiska dog ut, i början av det Första Imperiet. (Bara centralsamiska överlevde.) Folk vars förfäder talat språken, talade nu svenska, norska, ryska eller finska. När man försökte återuppliva dom samiska språken, blev dom tydligt influerade av dom.

In the year 4170 Monnyjja has a population of about 6,000 millions.  The planet’s landmass is divided between 62 nations:
1. Mekirannik, which inhabitants mainly descend from
Estonians. A minority in the north descend from Sámi. The later speak a language derived from East Sami which is heavily influenced by Finnish and Russian.
2. Normannlann, which inhabitants mainly descend from
Swedes. A minority in the north descend from the eastern Sami.
3. Pyllge, which inhabitants mainly descend from
Norwegians. As above a minority in the north descend from eastern Sami.
4. Ranland, which inhabitants mainly descend from
Danes. A minority in the north descend from Sami which spoke Central Sami.
5. Faesserrige, which inhabitants largely descend from Swedes.
6. Oessterrmannlannd, which inhabitants largely descend from Swedes.
7. Hovsyssell, which inhabitants largely descend from Norwegians.
8. Leginge, which inhabitants largely descend from Danes.
9. Ithe, which inhabitants largely descend from
Greeks.
10. Kang-Sjy, which inhabitants largely descend from South Chinese. Their language is derived from
Cantonese.
11. Pôsiutson, which inhabitants largely descend from Japanese.
12. Kerlibele, which inhabitants mainly descend from
Finns. Two minorities in the north descend from Sámi speaking two mutually incomprehensible languages. Consequentially, the two languages derived from them are mutually incomprehensible too.
13. Toreeny, which inhabitants mainly descend from Finns. Two minorities in the north descend from Sami. Their languages descends from South Sami but has been heavily influenced by
Swedish and Norwegian.
14. Flenynneffallgi, which inhabitants mainly descend from
Bosniaks. Two minorities in the north descend from Serbs and Southern Sami.
15. Tuitsersrant, which inhabitants largely descend from
Dutch.
16. Tjiffillennd, which inhabitants largely descend from Dutch.
17. Titjneckantje, which inhabitants largely descend from
Croatians.
18. Eetinoora, which inhabitants largely descend from South Africans. Their language is derived from
Afrikaans.
19. Ivverislann, which inhabitants largely descend from South Africans. The local language is derived from Afrikaans.
20. Perenntjten, which inhabitants largely descend from South Africans. As above, the local language is derived from Afrikaans.
21. Suidguslynn, which inhabitants largely descend from South Africans. As all languages on Monnyjja spoken by such descendants the local one is derived from Afrikaans.
22. Funn-Yii, which inhabitants largely descend from South Chinese. The local language is derived from Cantonese.
23. Ekotju, which inhabitants largely descend from Malaysians. The local language is derived from
Malaysian.
24. Tonnockanteng, which inhabitants largely descend from Indonesians. The tree local languages are all derived from
Indonesian.
25. Gannagmattahharri, which inhabitants largely descend from Malaysians. Their language is derived from Malaysian.
26. Iirian, which inhabitants largely descend from Malaysians. As above, their language is derived from Malaysian.
27. Kikabbetj, which inhabitants largely descend from Indonesians. Their language is derived from Indonesian.
28. Tjemmennangung, which inhabitants largely descend from Indonesians. The local language is derived from Indonesian.
29. Tjelattann, which inhabitants largely descend from Indonesians. The two local languages are both derived from Indonesian.
30. Batjkitj, which inhabitants largely descend from
Danes.
31. Kova, which inhabitants largely descend from Danes.
32. Gittsi, which inhabitants largely descend from Danes.
33. Rini, which inhabitants largely descend from Danes.
34. Kreonackullarrtjlannd, which inhabitants largely descend from
Swedes.
35. Petetjmarrk, which inhabitants largely descend from Swedes.
36. Peggtellanndtjkaf, which inhabitants largely descend from
Norwegians.
37. Niity, which inhabitants largely descend from
Finns.
38. Itaeranniggo, which inhabitants largely descend from Finns.
39. Soedirrbattinn, which inhabitants mainly descend from Swedes. A minority in the south instead descend from 
Icelanders.
40. Soerbattinn, which inhabitants mainly descend from Norwegians. A minority in the south descend from Icelanders.
41. Foganmaa, which inhabitants mainly descend from Finns. As above, a minority in the south descend from Icelanders.
42. Dagtjinnaddesa, which inhabitants largely descend from Indians. Their language is derived from
Hindi.
43. Bosremvongjol, which inhabitants largely descend from Indians. The local language is derived from Hindi.
44. Ottennussommo, which inhabitants largely descend from Indians. As above, the local language is derived from Hindi.
45. Tyratjten, which inhabitants largely descend from Indians. Their language is derived from
Urdu.
46. Vendola, which inhabitants largely descend from Indians and Pakistanis. As above, their language is derived from Urdu.
47. Annavsa, which inhabitants largely descend from Indians and Pakistanis. The local language is derived from Urdu.
48. Lengkegge, which inhabitants largely descend from Indians. As above, the local language is derived from Urdu.

49. Ythatj, which inhabitants largely descend from Greeks.
50. Kostennardi, which inhabitants largely descend from
Italians.
51. Terraddelkamfo, which inhabitants largely descend from Italians and
Swiss. Their language is derived from Italian.
52. Kyckennonn, which inhabitants largely descend from Greeks.
53. Sostessod, which inhabitants largely descend from Italians.
54. Epobu, which inhabitants mainly descend from Japanese. A minority in the south instead descend from
Icelanders.
55. Firo, which inhabitants largely descend from
Finns.
56. Tiskorlonn, which inhabitants largely descend from
Swedes.
57. Vasjta, which inhabitants largely descend from
Norwegians.
58. Foya, which inhabitants mainly descend from Finns. A minority in the south descend from Icelanders.
59. Joerja, which inhabitants mainly descend from Swedes. As above, a minority in the south descend from Icelanders.
60. Soerja, which inhabitants mainly descend from Norwegians. A minority in descend from Icelanders.
61. Fyarstroent, which inhabitants mainly descend from Icelanders. A minority in descend from Norwegians.
62. Hebeyy, which inhabitants largely descend from
Estonians.
The strong influences on most of the languages derived from Sámi ones are there for a reason. Both South and East Sámi died out at the beginning of the
First Empire. (Only Central Sámi survived.) The South and East Sámi instead spoke Swedish, Norwegian, Russian or Finnish. When they tried to resurrect their original languages they were strongly influenced by these.

Polar seas.

Other seas.

Polar climate (ice covered land and polar desert).

Subartic climate.

Mountains which tops has permafrost.

Cold temperate climate.

Warm temperate, moist climate.

Warm temperate, semi-arid climate.

Moist, subtropical climate with wet summer.

Semi-arid, subtropical climate with wet summer.

Semi-arid, subtropical climate with wet winter.

Moist, subtropical climate with wet winter.

Arid, subtropical climate.

Arid, tropical climate.

Semi-arid, tropical climate with seasonal rain.

Moist, tropical climate with seasonal rain.

Moist, tropical climate with rain all year round.