Den första bilden är gjord med Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat den i Word, som sedan retuscherats i Paint.  Den andra är en skannad blyertsteckning, som behandlats i Paint.

The first image is made with Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it in Paint.  The second one is a scanned pencil drawing treated in Paint.

Bilden ovan visar Obokyts symbol.

The image above shows Obokyt's symbol.

Kartan ovan visar dom områden, av planeten Säfa Måckum, som kontrolleras av Obokyt.

The map above shows the areas on the planet Saefa Maackum controlled by Obokyt.

Den första civilisation på Säfa Måckum, som mänskligheten tog kontakt med.  Det inträffade år 4010 e Kr (1540 efter Nedstigandet).  Obokyt hade då en teknik, som var jämförbar med Romarrikets.  Landet var en konstitutionell monarki, med rösträtten begränsad, till 10% av befolkningen.  Man hade både slaveri och livegenskap.  Slaveriet var i huvudsak begränsat, till dom relativt små städerna.  På landsbygden var den stora majoriteten, av befolkningen i stället livegna.
Det dröjde inte särskilt länge, innan landet började industrialiseras.  År 4170 har man byggt en ekonomi, som närmast motsvarar Storbritanniens, omkring år 1900.  Livegenskapen är avskaffad, rent praktiska skäl.  För att begränsa slavägares maktmissbruk, är slaveri kringgärdat av regler.  Det förs en diskussion inom landet, om det ska förbjudas helt.  Säkert är att slavarnas ekonomiska betydelse, sedan länge stadigt minskar.
Den siste kungen avsattes, för ungefär 30 år sedan.  (Han hade gjort för stort motstånd, mot flera olika reformer, som många ansåg nödvändiga.)  Hela styrelseskicket har reformerats, till att bli mer demokratiskt.  Till exempel har rösträtten utvidgats, till alla läs- och skrivkunniga vuxna.
Befolkningen utgörs fortfarande, av i huvudsak måcku.  Det största språket är obokyta, följt av vänyjå och mabbvrommå.  Dom två senare språken, är ömsesidigt begripliga.  Däremot är inte obokyta ömsesidigt begripligt, med något av dom två.  Fast det är ändå mycket tydligt, att språken är besläktade.

The first civilisation on Saefa Maackum humanity took contact with.  This happened in 4010 AD.  Obokyt then had technology comparable to that of the Roman Empire.  This country was a constitutional monarchy with the right to vote limited to 10% of the population.  There where both slavery and serfdom.  Slavery was mostly limited to the relatively small towns.  On the countryside the great majority of the population were serfs instead.
It did not last long until this country stared to 
industrialise.  In 4170 it has built an economy most closely comparable to that of Britain around 1900.  Serfdom is abolished for purely practical reasons.  To limit abuse of slave-owners’ power slavery is hedged in by rules.  There is a discussion within the country if it should be entirely banned.  Certainly the slaves’ economic contribution has for long steadily decreased.
The last king was overthrown about 30 years ago.  (He made too much resistance to several reforms considered necessary by many.)  The entire form of government has been reformed to make it more
democratic.  For example, the right to vote has been extended to all literate adults.
The population still mostly consists of
maacku.  The largest language is Obokytan followed by Vaenyjan and Mabbvromman.  The two later languages are mutually understandable.  In contrast, Obokytan is not mutually understandable to any of the two.  However, it is still very clear that the languages are related.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e april 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 28th of April 2024.

Obokyt
Obokyt på kartan