Olukonia [ɔlʊkɔnɪa] löste mysteriet med shayornas ursprung. När folk från Federationen Althea landade, var planeten obebodd. Man har hittat ruiner, av ett dussin utposter, från det Första Imperiet. Däremot finns inga tecken på storskaligt jordbruk, under dom senaste tiotusentals åren. Hela planeten verkar i stället ha avsatts, som någon form av naturreservat.
En möjlig förklaring är planetens kombination, av helt olika livsformer, vars ostörda interaktion man ville studera. Biokemiska undersökningar visar, att dom har tre olika ursprung. Ett av dom matchar människans. Ett annat matchar dom inhemska livsformerna, som finns på Gårdinn. Det tredje ursprunget är inhemskt.
Folk från Federationen Althea, landade först på Olukonia, år 4146 e.Kr. (1680 efter Nedstigandet). Eftersom den var obebodd, blev den snabbt koloni till Setovar. Kartan nedan visar vegetationszonerna, före den koloniseringen.

Kontinenterna heter (medsols från nordväst till sydväst) Tunra [tʊnra], Zipos [zɪps], Lalna [lalna], Losa [lɔsa], Yheda [yheda], Kartas [kartas] och Thiros [θɪrɔs].

År 4170 e. Kr. (1704 efter Nedstigandet) har planeten en befolkning, på ungefär 50.000.  Dom flesta bor på kontinenten Kartas, där en infrastruktur börjat byggas upp.

Olukonia [ɔlʊkɔnɪa] solved the mystery of the shayas' origin. When people from the Federation of Althea landed the planet was uninhabited. They have found ruins of a dozen outposts from the First Empire. In contrast, there are no signs of large-scale agriculture during the last tens of thousands of years. The entire planet instead seams to have been set off as some sort of natural reserve.
A possible explanation is the planet's combination of entirely different life-forms which undisturbed interactions they wanted to study.
Biochemical examinations show them to have three different origins. One of them matches humanity's. Another one matches the indigenous life-forms of Gaardinn. The third origin is indigenous.
People from the Federation of Althea first landed on Olukonia in 4146 AD. Since the planet was uninhabited it soon became a colony of
Setovar. The map below shows the vegetation zones before this colonisation.

The continents are named (clockwise from northwest to southwest) Tunra [tʊnra], Zipos [zɪps], Lalna [lalna], Losa [lɔsa], Yheda [yheda], Kartas  [kartas] and Thiros [θɪrɔs].

In 4170 A.D. this planet has a population of about 50,000.  Most live on the continent of Kartas where an infrastructure has started to be built.

Kartan är gjord i Microsoft Paint, baserat på en världskarta, i Mollweides projektion.  Teckenförklaringen är helt gjorda i Paint.

This map is made with Microsoft Paint based on a world map using the Mollweide projection.  The legend is entirely made with Paint.

Olukonia
Olukonias teckenförklaring

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Polar seas.

Other seas.

Sweet water lakes.

Mountains which peaks has permafrost.

Tundra.

Cold temperate forest and woodland.

Warm temperate forest and woodland.

Warm temperate grassland.

Temperate desert.

Subtropical grassland with winter rain.

Subtropical forest and woodland with winter rain.

Subtropical forest and woodland with summer rain.

Subtropical grassland with summer rain.

Subtropical desert.

Tropical desert.

Tropical grassland.

Tropical forest and woodland with seasonal rain.

Tropical rainforest.

Ice-covered land and cold desert.