Version med svensk teckenförklaring.

Version med engelsk teckenförklaring.

Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Eurocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Sinocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Utan mänskliga ingrepp, skulle världen idag se ut, ungefär som på kartan nedan.  Den är baserad på den här kartan, som har en annan projektion.  Skillnaderna i kontinenternas lägen, beror enbart på det.

På den här kartan är haven vita, av rent praktiska skäl.  (Det är oklart var kartans kanter är.)  Mörkare blått är sötvattenssjöar, och ljusare blått bräckta sjöar.  Både inlandsisar och köldöknar, är på den här kartan gråa.  Annars är teckenförklaringen densamma, som på dom övre kartorna.

Notera avsaknaden av tundrastäpp, på den sista kartan.  Det finns så lite kvar av den idag, att den inte kommit med på originalkartan.

Dom här karorna visar hur världen såg ut, för 18.000 år sedan.  Alla utom den sista, är baserade på den här.  Dom har ingen upphovsrätt.

Version with Swedish legend.

Version with English legend.

Eurocentric version adopted for languages written from right to left.

Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from left to right.

Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from right to left.

Without human intervention the world of today would look approximately as on the map below.  It is based on this map which uses a different map projection.  The differences in the positions of the continents are entirely due to this.

On this map the seas are white for purely practical reasons.  (It is unclear where the edges of the map are.)  Darker blue are freshwater lakes and lighter blue brackish lakes.  Both ice sheets and cold deserts are on this map grey.  Otherwise, the legend is the same as on the upper maps.
Please note the lack of tundra-steppe on the last map.  There is so little of it left today that it is not shown on the original map.

Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from left to right.

These maps show how the world looked 18,000 years ago.  All except the last one, are based on this one.  They have no copyright.

Version med svensk teckenförklaring.
Version with English legend.
Eurocentrisk, vänsterjusterad version.
Eurocentrisk, högerjusterad version.
Sinocentrisk, vänsterjusterad version.
Sinocentrisk, högerjusterad version.
Naturlig vegetation idag.

Den här undersidan ändrades senast den 20:e juni 2023.

This page was last changed on the 20th of July 2023.