Det här är en av Federationen Altheas medlemsstater, som har sin huvudstad på Fo'ur. Den har sitt ursprung i en utbrytargrupp, ur det förbund av stadsstater, som senare gav upphov till Lamark.  Det lokala majoritetsspråket, härstammar från engelska. Men det har också kraftigt influerats, av holländska och japanska.

This is one of the Federation of Althea's member states having its capital on Althea Four. It traces its origin to a splinter group of the league of city states which later gave rise to Lamark.  The local majority language descends from English. But it has also been heavily influenced by Dutch and Japanese.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e januari 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 19th of January 2024.

Pejora