Ryning [rynıŋ] är en nation, som utgörs en terraformerad måne, i samma system som Mibbajnenn.  Den är självständig under Federationen Altheas beskydd, precis som nationerna på Monnyjja.  Ryning är en demokrati av västerländsk typ.  Majoriteten av nationens innevånare, härstammar från tyskar och österrikare.  Följaktligen härstammar majoritetsspråket från tyska.
Själva månen den största, som kretsar kring gasjätten Pihejja [pihəja].  Månen har en omloppstid kring planeten, på cirka fyra månader.  Den är ungefär lika stor som Venus, men det genomsnittliga avståndet till solen, är jämförbart med Mars.  Ytan är ungefär jämnt fördelad, mellan land och hav.  Det finns varken uppenbara kontinenter, eller något samlat världshav.  Land och hav ligger utspridda hur som helst, över hela månens yta.  Däremot finns olika klimatzoner, som är jämförbara med Jordens.  Dom ligger bara 5 grader närmare ekvatorn.
Månen Ryning började terraformeras, under det Första Imperiet.  Efter det Första Imperiets fall, fortsatte terraformeringsarbetet.  Det tog så mycket av Mibbajnenns resurser, att civilisationen på den planeten, till slut kollapsade.  Ryning var då färdigterraformerad, men inte självförsörjande.  Resultatet var att Rynings infrastruktur, började falla i bitar.  Befolkningen minskade med 90%, under dom följande 300 åren.  Det var främst till följd av svält, och smittsamma sjukdomar.  Överlevarna fanns alla i ett område, i södra halvklotets tempererade zon.  Det låg ungefär i mitten, av vad som sedan kom att bli Tjysteng [
ɕγstəŋ].
Under dom följande 800 åren, bestod Rynings befolkning, av enbart människor.  Efterhand som antalet långsamt växte, kom Tjysteng att befolkas helt.  Regionen har en storlek, på cirka 32 miljoner kvadratkilometer.  Den ligger mellan 38, och 64 grader sydlig bredd.  Klimatet skiljer sej inte så mycket, från Nord- och Mellaneuropas.
Så småningom byggde man upp tillräckliga resurser, för att utforska resten av Ryning.  Till slut kunde man bekräfta, att inga andra folk fanns, någon annanstans på månen.  Däremot räknade man med, att Mibbajnenn var bebodd.  Det har senare kunnat bekräftas.
Federationen Althea tog kontakt med Ryning, år 4094 e Kr (1626 efter Nedstigandet).  Nationen var då ett industrisamhälle, men hade ingen egen rymdfart.  I samband med första kontakten, gjorde centralregeringen i Tjysteng anspråk, på hela den beboeliga månen.  Eftersom ingen annan stadsbildning fanns, accepterade Federationen det.
År 4170 har Ryning en befolkning, på 537 miljoner.  Cirka 2/3 av befolkningen, lever fortfarande i Tjysteng.  Den har en pålitlig infrastruktur, som ändå tekniskt ligger långt efter den, som Federationen Althea har.  Det finns också ett välutvecklat välfärdssystem, som ser till att alla klarar sej.
Resten av månen landmassa, är att betrakta som nybyggarland.  Vad som finns är bosättningar, med under 50.000 innevånare.  Ett nätverk av satelliter gör det möjligt, att kommunicera i realtid, över hela månens yta.  Däremot är transporter något, som inte kommer särskilt ofta.  I alla fall om man inte själv förfogar, över ett lämpligt transportmedel.  Vilket är betydligt lättare sagt en gjort.
För att upprätthålla lagen utanför Tjysteng, har Ryning inrättat ett system, med shayaberidna poliser.  Shayapolisen som den kallas, har minst en station per bosättning.  Även räddningstjänsten utanför Tjysteng, är organiserad på liknande sätt.

Ryning [rynıŋ] is a nation consisting of a terraformed moon in the same system as Mibbajnenn.  It is independent under the protection of the Federation of Althea like the nations of Monnyjja.  Ryning is a democracy of the Western type.  The majority of the nation’s inhabitants descend from Germans and Austrians.  Consequentially, the language of the majority descends from German.
The moon itself is the largest orbiting the
gas giant of Pihejja [pihəja].  This moon has an orbital time around its planet of circa four months.  It is about as large as Venus but the average distance to its sun is comparable to that of Mars.  The surface is approximately evenly disturbed between land and sea.  There are neither obvious continents nor any world ocean.  Land and sea lies spread out quite randomly over the moon’s entire surface.  In contrast there are different climate zones comparable to Earth’s.  They just lie 5 degrees closer to the equator.

The moon of Ryning begun to be terraformed during the First Empire.  After the fall of the First Empire the work of terraforming continued.  This took so much of Mibbajnenn’s resources that the civilisation on this planet eventually collapsed.  Ryning was then fully terraformed but not self-sustaining.  The result was that the infrastructure of Ryning started to fall apart.  The population decreased by 90% during the following 300 years.  This was mostly due to starvation and infectious diseases.  The survivors were all found in a small area in the southern hemisphere’s temperate zone.  It was situated in about the middle what later became Tjysteng [ɕγstəŋ].
During the following 800 years Ryning’s population consisted entirely of humans.  As the population slowly grew Tjysteng became entirely populated.  This region has a size of circa 32 million square kilometres (12.4 million square miles).  It lies between 38 and 64 degrees south.  The climate does not differ much from
Northern and Central Europe.
Later on they built up enough resources to explore the rest of Ryning.  Eventually, they could verify that no other peoples existed anywhere else on the moon.  In contrast, they counted on Mibbajnenn being inhabited.  This could later be verified.
The Federation of Althea took contact with Ryning in 4094 AD.  This nation was then
industrial but had no space travel of its own.  In connection with first contact the central government of Tjysteng made a claim on the entire habitable moon.  Since no other state existed the Federation accepted this.
In 4170 AD Ryning has a population of 537 millions.  About 2/3 of the population still lives in Tjysteng.  It has a reliable infrastructure which yet is technologically far behind the one possessed by the Federation of Althea.  There is also a
well-developed welfare system assuring that everyone manages.
The rest of this moon’s landmass is considered a frontier.  What exist are settlements with less than 50,000 inhabitants.  A network of satellites makes it possible to communicate in real time over the entire moon’s surface.  In contrast transportation is something which does not come very often.  At least if you yourself don’t possess a suitable mean of transportation.  Which is considerably easier said than done.
To uphold the law outside Tjysteng Ryning has set up a system of
shaya-riding polices.  The Shaya Police as it is called has at least one station to each settlement.  Also, the emergency service outside Tjysteng is organised in a similar way.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e april 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 28th of April 2024.

Ryning