Sankt Inri Kyrka / Church of Saint Inri

Det här är en monoteistisk religion, som starkt påminner om Katolska Kyrkan.  Lustigt nog kallas Jesus ”Sankt Inri”; det är därför kyrkan heter så.  Överhuvudtaget är mytologin resultatet, av ett försök att rekonstruera, vad det var som stod i Bibeln.  Någon begriplig översättning av den, fanns då inte längre tillgänglig.

This is a monotheist religion strongly resembling the Roman Catholic Church.  Curiously, Jesus is called “Saint Inri”, this is why the church is called so.  On the whole its mythology is the result of an attempt to reconstruct what the Bible said.  No understandable translation of it was available by then.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e januari 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 19th of January 2024.

Sankt Inri Kyrka