Det här är en av Federationen Altheas medlemsstater, som har sitt ursprung på Fo'ur. Närmare bestämt har det sitt ursprung, i ett regionalt handelsimperium. På den tiden hade människorna på Fo'ur, oftast ett delvis plutokratiskt styrelseskick. Det innebar att ekonomisk makt, också innebar betydande politisk. När ekonomin senare förändrades, blev landet en konstitutionell monarki. Ännu senare utvecklades det, till en parlamentarisk demokrati.
Det lokala majoritetsspråket, härstammar från engelska. Det är oklart hur stor andel av befolkningen, som verkligen härstammar från britter. Säkert är att dom utgjorde den största gruppen, bland dom människor, som ursprungligen koloniserade Fo'ur. Men det fanns också eskimåer, fransmän, holländare, japaner, kineser, thailändare och tyskar. Sannolikt har alla grupperna bidragit, i högre eller mindre grad.

This is one of the Federation of Althea's member states tracing its origin to Althea Four. More precisely, it traces its origin to a regional trading empire. In those days the humans of Althea Four commonly had a partially plutocratic form of government. This means that economic power also meant considerable political. When the economy later changed this country became a constitutional monarchy.  Even later it developed into a parliamentary democracy.
The language of the local majority descends from English. It is unclear how large part of the population really descends from Britons. Certainly, they constitute the largest group among the humans originally colonising Althea Four. But there were also Chinese,
Dutch, Eskimos, Frenchmen, Germans, Japanese and Thai. All these groups have probably contributed to more or less degree.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 25:e juli 2023.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 25th of July 2023.

Santovasku