En art av medvetna varelser, som utvecklats från dinosaurier.  Egentligen är dom mer lika fågelfolk, än dom skrämmande ödlefolk, som dom lätt kan misstas för.  Deras förfäder hade också fjädrar, på vissa ställen på kroppen.  (Det var på svansspetsen, och delar av huvudet.)  Just den här arten har gjorts fjäderlös, med hjälp av genmodifiering.  Kroppsproportionerna är också resultat av den.  Samma sak gäller deras lugna, fredliga temperament.
Sexualiteten är inte lika kringgärdad att tabun, som människors brukar vara.  Förklaringen är att kvinnorna vet, när det är dom får ägglossning.  (Det inträffar under ett par dagar, med 5 – 7 veckors mellanrum.)  Männen kan också känna det på lukten, om dom står tillräckligt nära kvinnan, för att kunna röra vid henne.  Lösaktighet utanför den perioden, anses sällan vara ett problem.
Andra mentala skillnader, mellan saurier och människor, har mest anatomiska orsaker.  Till exempel har dom trefingrade händer, och fötter med fyra tår.  Det gör att deras siffersystem, brukar baseras på tre eller sex.  Ett annat exempel är ögonen, som har samma färgseende som fåglar.  Eftersom dom kan se ultraviolett ljus, blir många färgord oöversättliga.  Dom som går att översätta är svart, vit, grön, turkos, blå och ultraviolett.

A species of sentient beings that has evolved from dinosaurs.  Actually, they are more like bird people than the scary lizard people they can easily be mistaken for.  Their ancestors also had feathers in certain places on their bodies.  (These were the tip of their tails and parts of their heads.)  This particular species has been made featherless by genetic engineering.  Their body proportions are also the result of this.  The same holds true for their calm, peaceful temperament.
Sexuality is not as much surrounded by taboos as humans’ tend to be.  The explanation is that women know when they ovulate
.  (This happens during a couple of days every 5 – 7 weeks.)  Men can also smell it if they stand close enough to the woman to be able to touch her.  Lose living outside this period is rarely considered a problem.
Other mental differences between saurians and humans have mostly anatomical causes.  For example, they have three-fingered hands and four-toed feet.  This results in their numeral systems usually being based on three or six.  Another example is their eyes having the same colour vision as birds.  Since they can see
ultraviolet light many colour terms become untranslatable.  The ones which can be translated are black, white, green, turquoise, blue and ultraviolet.

Bilden nedan visar en kort kvinna; dom flesta medlemmar av arten, har mer långdragna kroppsproportioner. Notera att alla saurier kläcks, som antingen tjejer eller killar.  Före tonåren är det ingen skillnad, förutom själva könsorganen.  Tjejer utvecklar då bredare höfter, och en pung att ruva ägg i.  Killar utvecklar bara proportionellt större könsorgan.  Det bör förresten påpekas, att saurier och människor, inte är sexuellt kompatibla.

The image below shows a short woman, most members of her species have more elongated body proportions.  Please note that all saurians are hatched as either girls or boys.  Before their teens there is no difference except for the genitals themselves.  Girls then develop wider hips and a punch to hold their eggs.  Boys only develop proportionally larger genitals.  It should by the way be pointed out that saurians and humans are not sexually compatible.

Saurier är varken starkare eller snabbare, än vad människor är.  Armarna kan inte lyftas över huvudet.  Svansens rörlighet uppåt och neråt, minskar gradvis genom livet.  Småbarn kan böja den 30 grader, medan dom allra äldsta saurierna, nätt och jämnt kan böja den alls.  Däremot kan alla friska saurier böja svansen, 90 grader åt höger eller vänster.  Hos nykläckta kan den böjas nästan 180 grader, för att få plats i ägget.  Sedan minskar den gradvis, under loppet av tre år.

Äggen utvecklas inuti kroppen, under dom första två månaderna.  Kvinnan lägger ett eller ibland två ägg, som är stort som ett människohuvud, fast mera avlångt.  Det måste sedan hållas varmt i ett halvår.  Nykläckta saurier är ännu mindre, än nyfödda människobarn.  Huden är beige med knappt synliga fjäll.  Först efter ytterligare ett halvår, har bebisar fått dom vuxnas hudfärg.
Redan vid två månaders ålder, börjar bebisar få tänder.  Till skillnad från hos däggdjur, byts dom ut hela livet.  Tänderna liknar närmast om mänskliga framtänder, och används bara till att bita av med.  I stället för att tugga, sväljer saurierna små keramikkulor, som mal maten i muskelmagen.  Kulorna kallas för ”stenar”, eftersom sådana ursprungligen användes.  När ”stenarna” är utslitna, kastas dom automatiskt upp.  Personer som inte kan använda dom, måste ha mjuk mat att äta.  Det inkluderar alla barn, upp till två eller tre år ålder.

Överhuvudtaget fungerar deras inre organ, närmast som hos fåglar.  Genom deras lungor rör sej luften, i huvudsak i en riktning.  Det innebär i praktiken, att dom kan andas luft med påtagligt mindre syre, än vad människor kan.  Deras njurar är också märkbart effektivare, än vad människors är.  Även saurier behöver dricka varje dag.  Fast dom behöver dricka påtagligt mindre.

Saurians are neither stronger nor faster than humans are.  Their arms can’t be lifted above their heads.  The tail’s vertical mobility gradually decreases throughout life.  Toddlers can bend it 30 degrees while the oldest saurians can barely bend it at all.  In contrast, all healthy saurians can bend their tails 90 degrees left and right.  In newly hatched infants it can be bent almost 180 degrees so it can fit in the egg.  Then it gradually decreases during the course of three years.

Their eggs develop inside the body during the first two months.  The women lay one or sometimes two eggs which is the size of a human head but more elongated.  It then has to be kept warm for six months.  Newly hatched saurians are even smaller than newborn human children.  Their skin is beige with barely visible scales.  Not until six more months have infants acquired the skin colour of the adults.
As early as an age of two months infants start to get teeth.  Unlike mammals these are replaced throughout life.  The teeth most closely resemble human front teeth and are only used to bit off food.  Instead of chewing saurians swallow small ceramic balls to grid their food in a
gizzard.  These balls are called “stones” since such were originally used.  When the “stones” are worn out they are automatically thrown up.  People which can’t use them have to get soft food to eat.  This includes all children up to two or three years of age.

In general, their internal organs’ function most similar to those of birds.  Through their lungs the air mostly moves in one direction.  In practice this means that they can breathe air with significantly less oxygen than humans can.  Their kidneys are also noticeably more efficient than those of humans.  Even saurians have to drink every day.  However, they need to drink significantly less.

Upphovsrättsstatus okänd.

Copyright status unknown.

Bilden jag gjort själv, är en skannad blyertsteckning, som behandlats i Microsoft Paint.

The image I have made myself is a scanned pencil drawing which has been treated in Microsoft Paint.

Sauriehuvud
Sauriekvinna

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e april 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 28th of April 2024.