Det här är en terraformerad planet, som är den femte kring stjärnan Eta Tiessus.  Eftersom den är mycket mindre vulkaniskt aktiv, saknar den Jordens plattektonik.  I stället finns 17 svaghetszoner i skorpan, där vulkaniska berg bildats.  Till det kommer ett högland på norra halvklotet, stor som en kontinent.  Det är oklart hur det har bildats.  Men sannolikt finns det en koppling, till det stora, låga området, på södra halvklotet.  Det utgör numera planetens största hav.
Siminatessas axellutning är 30 grader, vilket ger stora årstidsskillnader.  Årstiderna jämnas i viss mån ut, av den starka växthuseffekten.  Fast skillnaderna är ändå ganska stora.

This is a terraformed planet which is the fifth one around the star Eta Tiessus.  Since it is much less volcanically active it lacks Earth’s plate tectonics.  Instead, there are 17 weakness zones in the crust where volcanic mountains have formed.  In addition, there is a highland in the northern hemisphere the size of a continent.  It is unclear how it has formed.  But there is probably a connection to the large, low area in the southern hemisphere.  It nowadays constitutes the planet’s largest sea.
Siminatessa’s
axial tilt is 30 degrees which gives large seasonal differences.  The seasons are to some degrees evened out by the strong greenhouse effect.  However, the differences are still rather large.

Kartan nedan visar Siminatessas klimatzoner.

The map below shows Siminatessa's climate zones.

Hela planeten är en koloni till Santovasku.  Förutom santovaskier finns det minoriteter, som härstammar från Di Weld, Lamark och Pejora.  Dom har levet där så pass länge, att det har bildats en självständighetsrörelse.  Den heter Alliansen för Siminatessas Oberoende.

The entire planet is a colony of Santovasku.  Apart from Santovaskians there are minorities descending from Di Weld, Lamark and Pejora.  These have lived there for so long that an independence movement has formed.  It is named the Alliance for Siminatessa’s Independence.

Kartorna är gjorda i Microsoft Paint, baserade på en världskarta, i Mollweides projektion.  Teckenförklaringar är helt gjorda i Paint.

The maps are made with Microsoft Paint based on a world map using the Mollweide projection.  Legends are entirely made with Paint.

Siminatessa
Siminatessas teckenförklaring

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2023.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2023.

Seas and oversized salt lakes.

Salt water covered in pack ice.

Polar climate (polar desert).

Subartic due to high latitude.

Subarctic due to high altitude.

Cold temperate, semi-arid climate.

Cold temperate, moist climate.

Warm temperate, moist climate.

Warm temperate, semi-arid climate.

Moist, subtropical climate with wet summer.

Moist, subtropical climate with wet winter.

Semi-arid, subtropical climate with wet summer.

Semi-arid, subtropical climate with wet winter.

Arid, subtropical climate.

Arid, tropical climate.

Semi-arid, tropical climate with seasonal rain.

Moist, tropical climate with seasonal rain.

Moist, tropical climate with rain all year round.