Kartan ovan visar ursprunglig vegetation:
Orange = öken.
Gult = grässlätt.
Grönt = skog.
Brunt = tundra och berg.
Vitt = istäckt land.
Ljusblått = istäckt hav.
Mörkblått = andra hav.
Det som står skrivet på den sista kartan, är kontinenternas namn.  Dom uttalas [səl
ɔpəra], [tɕɪpragɔna], [dʒuʃeka], [zebfuva] och [gɪlmunla].

The maps above show original vegetation:
Orange = desert.
Yellow = grassland.
Green = forest and open woods.
Brown =
tundra and mountains.
White = ice-covered land.
Light blue = ice-covered sea.
Dark blue = other seas.
What is written on the last map is the continents’ names. They are pronounced [səl
ɔpəra], [tɕɪpragɔna], [dʒuʃeka], [zebfuva] and [gɪlmunla].

Tickopianna [tɪkopɪana] skiljer sej främst Jorden, i rotations- och omloppstid.  Rotationstiden är ungefär 1/12 längre, och omloppstiden omkring 1/4 kortare.  I stället för en stor måne, har planeten två mindre.  Dom heter Ghena [gena] och Gheno [genɔ].
Tickopianna är den första bebodda värld, som Fo’ur fick förnyad kontakt med.  När man fick teknik för att lämna sitt solsystem, gick den första bemannade resan dit.  Tickopianna befolkades då, av enbart människor.  Alla härstammade från miljövänner, som talat italienska.  Det språket har därmed gett upphov, till alla inhemska språk.
År 4170 e Kr (1704 efter Nedstigandet) har planeten en befolkning, på cirka 11 miljarder.  Det är ovanligt lågt för en kärnvärld, med så pass mycket land.  Förklaringen är att Tickopiannas befolkning, har utvecklat en tradition, att ha relativt få barn.  Det är ett av resultaten, av deras ursprungliga miljömedvetenhet.  Ett annat är att halva planetens befolkning, utgörs av vegetarianer.  Tickopianerna odlar inte bara ris och sojabönor, sedan det Första Imperiet.  Dom har även bevarat kunskapen, om hur man gör tofu, miso och sojasås.  Ett tredje är att mycket få livsformer dött ut, till följd av mänsklig verksamhet.  Eller andra medvetna varelsers verksamhet, för den delen.

Tickopianna [tɪkopɪana] mostly differ form Earth in rotation and orbital times.  Its rotation time is about 1/12 longer and the orbital time approximately 1/4 shorter.  Instead of one large moon this planet has two smaller ones.  They are named Ghena [gena] and Gheno [genɔ].
Tickopianna is the first inhabited world which Althea Four got new contact with.  When they got technology to leave their solar system the first manned expedition went there.  Tickopianna was then populated only by humans.  All descended from
environmentalists which had spoken Italian.  This language has as such given rise to all its indigenous languages.
In 4170 AD this planet has a population of circa 11,000 million.  This is unusually low for a core world with so much of land.  The explanation is that Tickopianna’s population have developed a tradition of having relatively few children.  This is one of the results of their original environmentalism.  Another is that half the planet’s population consisting of
vegetarians.  The Tickopians not only grow rice and soybeans since the First Empire.  They have also preserved the knowledge of how to make tofu, miso and soy sauce.  A third one is that very few life-forms have become extinct due to human activities.  Or the activities of other sentient beings, for that matter.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 19th of January 2024.

Den ursprungliga bilden, är gjord med blyerts och tuschpennor.  Sedan har den skannats in, och retuscherats i Microsoft Paint.

The original image has been made with pencil and markers.  Then it has been scanned and retouched with Microsoft Paint.

Tickopianna