Vad betyder orden för vegetationszoner, som du använder i teckenförklaringar?

Uttrycken motsvarar ungefär klimatzonerna, för Monnyjja och Siminatessa.  Förutom polarisar/köldöknar vid polerna, skiljer jag på fem temperaturzoner:

• Subarktiskt klimat – samma som Martin Vahls tundraklimat.
• Kalltempererat klimat – temperaturintervallet stämmer, med Martin Vahls barrskogsklimat.
• Varmtempererat klimat – temperaturintervallet stämmer, med Martin Vahls lövskogsklimat.
• Subtropiskt klimat – följer Martin Vahls definition.
• Tropiskt klimat – följer Martin Vahls definition.

Till det kommer skillnader i nederbörd, och fördelningen över året.  Vegetationen är ett resultat, av kombinationen av dom:

• Berg vars toppar har permafrost – marken nära bergens toppar, är frusen året runt.  På tempererade och subtropiska breddgrader, tinar lite av jorden sommartid, och på tropiska breddgrader dagtid.  Det som tinar är för lite, för att träd ska kunna växa.  Däremot är det möjligt, för samma slags låga växter som på tundran (se nedan).
• Buskvegetation på tropiska berg – små eller inga skillnader i temperatur, mellan olika delar av året.  Däremot är skillnaderna stora, mellan dag och natt.  Genomsnittet är lika lågt, som i ett tempererat klimat (-3º – +10ºC).  Det råder också brist på nederbörd.  Tillsammans begränsar det vegetationen, till huvudsakligen buskar.
• Tundra – marken är snötäckt upp till två tredjedelar av året.  När snön smälter på sommaren, förblir marken ändå frusen.  Bara ett tunt jordlager tinar varje år.  Det är för tunt för att träd, ska kunna få fäste i det.  På Jorden domineras zonerna, av mossor och lavar.  Gräs, örter och riktigt låga buskar, kan också växa där.
• Kalltempererad grässlätt – tillräckligt varmt för att träd ska kunna växa, fast inte tillräcklig nederbörd.  Resultatet blir på Jorden en blandning, av tundra-, stäpp- och ängsväxter.  Blandningen kallas för tundrastäpp.  Den var utbredd under istiderna, men är sällsynt idag.
• Kalltempererad skog – tillräckligt varmt och fuktigt, för att träd ska kunna växa.  På Jorden innebär det oftast barrskog.  Fast lövskog förekommer också, särskilt på södra halvklotet.
• Varmtempererad skog – vad som går att jämföra, med Martin Vahls lövskogsklimat.  Den naturliga vegetationen, i sådana områden på Jorden, är oftast löv- och blandskog.
• Varmtempererad grässlätt – jämförbart med Martin Vahls definition, av tempererat grässtäppsklimat.  Resultatet är slätter, som täcks av låga växter.
• Tempererad öken – stämmer ungefär med Martin Vahls definition, av tempererat klimat.  Fast nederbörden är för låg, för att vegetationen ska kunna täcka marken.  Den lilla nederbörd som faller, är mycket oregelbunden; det kan gå år mellan regn- eller snöfall.  I regel är det också stor skillnad, mellan dag och natt.
• Subtropisk grässlätt med vinterregn – tillräckligt med nederbörd, för att vegetationen ska täcka marken, fast inte tillräckligt för skog.  Växer det träd överhuvudtaget, växer dom ensamma eller i dungar.  Regntiden infaller på vintern.
• Subtropisk skog med vinterregn – tillräckligt med nederbörd, för att det ska kunna växa skog.  Den relativt långa regnperioden, infaller under vinterhalvåret.  På Joden består den naturliga vegetationen, av ständigt grön skog eller buskvegetation.
• Subtropisk skog med sommarregn – tillräckligt med regn, för att skog ska kunna växa.  Den relativt långa regnperioden, infaller under sommarhalvåret.  Den naturliga vegetationen, i sådana områden på Jorden, utgörs av lövfällande skog.
• Subtropisk grässlätt med sommarregn – tillräckligt med regn för att vegetationen, ska kunna täcka jorden.  Däremot är det inte tillräckligt för skog.  Finns det överhuvudtaget några träd, växter dom ett och ett, eller i små, utspridda grupper.  Regntiden infaller på sommaren.
• Subtropisk öken – påtaglig skillnad i temperatur, mellan olika tider på året.  Skillnaderna mellan dag och natt, är också ganska stora.  Frostnätter förekommer på vintern.  Nederbörden är för liten, för att jorden ska täckas av vegetation.
• Tropisk öken – bara små skillnader i temperatur, mellan olika delar av året.  Däremot är det påtaglig skillnad, mellan dag och natt.  Det regnar inte tillräckligt, för att vegetationen ska kunna täcka marken.
• Tropisk grässlätt – små eller inga temperaturskillnader över året.  Å andra sidan är det stor skillnad, på regntid och torrtid.  Det regnar tillräckligt för att vegetationen, ska kunna täcka marken.  Däremot är det inte tillräckligt, för att landskapet ska bli skogstäckt.  På Jorden innebär det tropisk savann, eller en frostfri stäpp.
• Tropisk skog med årstidsregn – små till påtagliga skillnader, i temperatur över året.  Det som främst begränsar vegetationen, är skillnaden mellan regn- och torrtid.  På Jorden kallas skogen för monsunskog.
• Tropisk regnskog – ungefär lika varmt hela året.  Det regnar också hela året, även om mängden regn kan variera.  Resultatet är dom tätaste, frodigaste skogar man kan tänka sej.

Jag har inte gjort någon skillnad, på tät och öppen skog.  Inte heller har jag gjort skillnad, på trädlös slätt och savann.  Skillnaderna i klimat på grund av temperatur, är viktigare för mej.

Den här undersidan ändrades senast den 6:e september 2023.